มีผลลัพธ์

วิสัยทัศน์

หน้าหลัก >วิสัยทัศน์

สารจากผู้อำนวยการ

   การศึกษาเป็นการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ กระบวนการทางปัญญา การแสดงออกและการปฏิบัติ ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการบริหารจัดการในการจัดการศึกษาและเรียนรู้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ที่จะเกิดผลต่อผู้เรียนและผู้ที่เข้ามาศึกษาอบรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มีพันธกิจหลักในการผลิตพยาบาลวิชาชีพและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ บริการวิชาการแก่สังคม สร้างองค์ความรู้ผลงานวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตระหนักถึงหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นอย่างยิ่ง จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 ซึ่งได้มีการจัดทำแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดเป็นแนวทางและดำเนินงานเพื่อให้ได้ผลลัพท์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์การและสำคัญที่มีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพทั้งด้านวิชาการในวิชาชีพพยาบาล การผลิตผลงานวิจัย จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยผ่านสโมสรนักศึกษามีส่วนร่วม การบริการวิชาการแก่สังคมชุมชนที่วิทยาลัยรับผิดชอบดูแลให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนด้านสุขภาพและการสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่โดยการนำเสนอในเวทีวิชาการและการตีพิมพ์ทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยอาศัย อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ให้ความร่วมแรงรวมใจดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ

   ในโอกาสนี้ ดิฉันจึงขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย รองผู้อำนวยการ อาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ยังผลให้เกิดความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความสำเร็จดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้วิทยาลัย สามารถก้าวไปสู่สถาบันชั้นนำให้ระดับชาติและนานาชาติในอนาคตได้

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ มีความเชื่อว่า การผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ เป็นเรื่องสำคัญต้องบูรณาการศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีทักษะสากลสามารถคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิจัยและนำผลการวิจัยมาพัฒนาคุณภาพงาน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข

วิสัยทัศน์

   วิสัยทัศน์เป็นเข็มทิศนำทางสู่อนาคต เป็นการพัฒนาไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ ที่มุ่งหวังของระบบการศึกษา ที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำในระดับอาเซียน ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ
โดดเด่นด้านการจัดการสุขภาพเรื้อรังในชุมชน เพื่อสุขภาวะชุมชน

โดยได้กำหนดนิยามของวิสัยทัศน์ในช่วงการพัฒนา พ.ศ. 2566 – 2570 ดังนี้

  สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำหมายถึง


 1. หลักสูตรและระบบการบริหารการศึกษาของวิทยาลัยได้มาตรฐานอุดมศึกษาบัณฑิตของวิทยาลัยมีอัตลักษณ์และจิตวิญญาณในการบริการสุขภาพอย่างมืออาชีพ เคารพในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน และตอบสนองระบบสุขภาพในพื้นที่
 2. มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
 3. ได้รับการยอมรับและไว้วางใจในคุณภาพของการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ และเป็นขุมปัญญาในการนำชุมชนและสังคมให้สามารถจัดการภาวะสุขภาพเรื้อรังได้
 4. มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีเอกลักษณ์ ขับเคลื่อนองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดำเนินงานทุกพันธกิจ เพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มผลผลิตขององค์กรอย่างมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง และเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่พึ่งตนเองได้
 5. บุคลากรของวิทยาลัยมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและวิชาการโดดเด่นในระดับชาติและนานาชาติ
   ภาวะสุขภาพเรื้อรัง (Chronic health condition) หมายถึง ภาวะที่มีความเสื่อมถอยของสุขภาพเรื้อรัง อันเนื่องมาจากโรคเรื้อรัง หรือสูงอายุทำให้ไม่สามารถมีชีวิตได้ตามปกติ ส่งผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน ต้องการการดูแลในการเตรียมพร้อมให้ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงและข้อจำกัดที่จะเกิดขึ้นกับชีวิต โดยใช้กลวิธีในการจัดการกับอาการ และการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต ของตนเอง ครอบครัว และการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน ครอบคุลมการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพ การจัดการปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น และการป้องกันภาวะแทรกซ้อน/การจัดการให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ซึ่งต้องอาศัยการดูแลที่ต่อเนื่อง ด้วยเครือข่ายและสหวิชาชีพ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
   การจัดการสุขภาพเรื้อรัง (Chronic health management ) หมายถึง การบริหารจัดการของพยาบาลร่วมกับทีมสุขภาพ ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้มีภาวะสุขภาพเรื้อรัง มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนเองเกี่ยวกับการจัดการความเจ็บป่วย ด้วยการตั้งเป้าหมาย วางแผน ตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เก็บรวบรวมและประมวลข้อมูล และสะท้อนผลการดูแลของตนเองโดยให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม
   ทั้งนี้โดยให้ผู้ที่มีภาวะสุขภาพเรื้อรัง ใช้แนวคิด Self-management/Self efficacy ส่วนพยาบาลและทีมสุขภาพใช้แนวคิด Self management support/Family and community participation /Case management/Empowerment

พันธกิจ

   พันธกิจ (Mission) วิทยาลัยกำหนดพันธกิจ 5 พันธกิจ ดังนี้

1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลและสุขภาพ
3. บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสุขภาวะชุมชนและสุขภาพโลก
4. ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง

นโยบายของวิทยาลัย

1. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรมีความรักงาน รักองค์กร เพื่อประโยชน์ส่วนรวม อันนำมาสู่ความสุขในการทำงาน และความสุขในการดำเนินชีวิต

2. สร้างความเข้าใจกับบุคลากรในการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาองค์กร

3. บริหารงานแบบมีส่วนร่วม มุ่งผลสัมฤทธิ์ ให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ทุกพันธกิจ

4. ใช้ระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัวในการปฏิบัติงาน

5. ใช้ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแผนพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติและการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นแนวทางในการบริหารการศึกษา

6. จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย

7. เร่งการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีทิศทางเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคม

8. มุ่งเน้นการนำผลจากการอบรมพัฒนาของบุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม

9. มีการจัดทำระบบฐานข้อมูล เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ

10.ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

11. ส่งเสริมให้เป็นแหล่งให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การอบรม ศูนย์ศึกษา และเป็นแหล่งพึ่งพิงทางวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม

วัตถุประสงค์ขององค์กร

1. ผลิตบัณฑิตด้านสุขภาพให้เป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามารถในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีทักษะในการปฏิบัติงาน ทักษะในการแก้ปัญหา และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

2. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ให้มีความรู้ ทัศนคติ ทักษะที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถนำการเปลี่ยนแปลงทางด้านสาธารณสุขของสังคมไปในทิศทางที่พึงประสงค์ได้

3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการศึกษาและการบริการด้านสุขภาพแก่สังคม

4. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับสังคม

5. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมขององค์กร

ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

เอกลักษณ์วิทยาลัยฯ

สร้างคนจากชุมชน เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน

อัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัยฯ

การจัดการภาวะสุขภาพเรื้อรังในชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

อัตลักษณ์คุณธรรม

ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัย

เลขที่ 45 ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

โทร 056-213741,056-256550
นอกเวลราชการ โทร 086-4402579
Fax: 056-214028

วิดีโอแนะนำวิทยาลัย

Update cookies preferences