มีผลลัพธ์

วิสัยทัศน์

หน้าหลัก >วิสัยทัศน์

สารจากผู้อำนวยการ

   การศึกษาเป็นการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ กระบวนการทางปัญญา การแสดงออกและการปฏิบัติ ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการบริหารจัดการในการจัดการศึกษาและเรียนรู้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ที่จะเกิดผลต่อผู้เรียนและผู้ที่เข้ามาศึกษาอบรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มีพันธกิจหลักในการผลิตพยาบาลวิชาชีพและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ บริการวิชาการแก่สังคม สร้างองค์ความรู้ผลงานวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตระหนักถึงหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นอย่างยิ่ง จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 ซึ่งได้มีการจัดทำแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดเป็นแนวทางและดำเนินงานเพื่อให้ได้ผลลัพท์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์การและสำคัญที่มีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพทั้งด้านวิชาการในวิชาชีพพยาบาล การผลิตผลงานวิจัย จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยผ่านสโมสรนักศึกษามีส่วนร่วม การบริการวิชาการแก่สังคมชุมชนที่วิทยาลัยรับผิดชอบดูแลให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนด้านสุขภาพและการสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่โดยการนำเสนอในเวทีวิชาการและการตีพิมพ์ทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยอาศัย อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ให้ความร่วมแรงรวมใจดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ

   ในโอกาสนี้ ดิฉันจึงขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย รองผู้อำนวยการ อาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ยังผลให้เกิดความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความสำเร็จดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้วิทยาลัย สามารถก้าวไปสู่สถาบันชั้นนำให้ระดับชาติและนานาชาติในอนาคตได้

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ มีความเชื่อว่า การศึกษาเป็นการ พัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ กระบวนการทางปัญญา การแสดงออกและการปฏิบัติโดยศึกษาค้นคว้าพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพ เพื่อนำไปพัฒนาการผลิตบัณฑิต พัฒนาบุคลากร และบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้บัณฑิตและบุคลากรทางด้านสุขภาพ เป็นผู้มีความรู้ ใฝ่รู้ มีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหา มีความเข้าใจมนุษย์ มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพและชุมชน สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสำนึกและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อดำรงความเป็นชาติไทยให้ยั่งยืนตลอดไป

วิสัยทัศน์

   วิสัยทัศน์เป็นเข็มทิศนำทางสู่อนาคต เป็นการพัฒนาไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ ที่มุ่งหวังของระบบการศึกษา ที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

วิทยาลัยคุณธรรม สมรรถนะสูง คุณภาพการศึกษาระดับสากล
โดดเด่นการจัดการสุขภาพเรื้อรังในชุมชน

โดยได้กำหนดนิยามของวิสัยทัศน์ในช่วงการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ดังนี้

   วิทยาลัยคุณธรรม สมรรถนะสูง หมายถึงวิทยาลัยเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่โดดเด่นด้านคุณธรรมให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างคุณธรรมแก่อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความทันสมัย และนำมาใช้ในการบริหาร การจัดการศึกษา และการบริการวิชาการ

   ใช้มุมมองใหม่ในการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ องค์ความรู้ นวัตกรรม เป็นคลังปัญญาสุขภาพ ด้านการบริหาร การจัดการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ นำองค์กรด้วยยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

   ร่วมเสริมสร้าง ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม และภูมิปัญญาด้านสุขภาพของชุมชน ให้เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาระบบสุขภาพของชุมชน

   คุณภาพการศึกษาระดับสากลหมายถึง การบริหารจัดการศึกษาทางการพยาบาลของวิทยาลัยที่ได้มาตรฐานระดับอุดมศึกษา มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการศึกษาในระดับกระทรวงสาธารณสุข และเป็นวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีสภาพแวดล้อมการจัดการศึกษาที่ดี จัดการศึกษาโดยอาจารย์ ที่มีความเชี่ยวชาญ ให้ได้บัณฑิตวิทยาลัยมีความเป็นเลิศ มีทักษะสากล ต้นแบบคนสุขภาพดี มีจิตอาสานำคุณค่าทางสุขภาพสู่สังคม การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และความภาคภูมิใจในวิชาชีพ การพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพประชาชน

   โดดเด่นการจัดการสุขภาพเรื้อรังในชุมชนหมายถึง วิทยาลัยสามารถสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ทางสุขภาพที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน มีแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำเร็จในการจัดการสุขภาพเรื้อรัง มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพ การเป็นแหล่งเรียนรู้และอ้างอิงทางการดูแลและการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และการชี้นำทางวิชาการแก่พื้นที่

พันธกิจ

   พันธกิจเป็นกรอบในการดำเนินงานตามภารกิจของวิทยาลัย และภารกิจการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์

ที่วิทยาลัยจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัย และเป็นกรอบให้กับหน่วยงานต่างๆ ของวิทยาลัยได้ใช้เป็นแนวในการดำเนินงาน ประกอบด้วยพันธกิจ ๕ ข้อดังนี้

1. ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณธรรม และคุณภาพ ด้วยมาตรฐานการจัดการศึกษาทางการพยาบาลระดับอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ รองรับความต้องการทางด้านสุขภาพของพื้นที่ เขตสุขภาพ และกระทรวงสาธารณสุข

2. วิจัยพัฒนาสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนทางการพยาบาล การจัดการสุขภาพเรื้อรัง และการบริการความรู้ ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ และแหล่งอ้างอิงในศาสตร์ทางการพยาบาลแก่ชุมชน สังคม

3. พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการพยาบาล ตอบสนองระบบบริการสุขภาพของเขตสุขภาพ และประเทศ และยกระดับการบริการวิชาการของวิทยาลัยให้เป็นศูนย์เรียนรู้การดูแลสุขภาพเรื้อรัง

4. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชุมชน และการเสริมสร้างความเป็นไทยการดูแล รักษา และพัฒนาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรคุณธรรม ทันสมัย มีสมรรถนะสูง บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์การพยาบาล เป็นวิทยาลัยธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความสุข

นโยบายของวิทยาลัย

1. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรมีความรักงาน รักองค์กร เพื่อประโยชน์ส่วนรวม อันนำมาสู่ความสุขในการทำงาน และความสุขในการดำเนินชีวิต

2. สร้างความเข้าใจกับบุคลากรในการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาองค์กร

3. บริหารงานแบบมีส่วนร่วม มุ่งผลสัมฤทธิ์ ให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ทุกพันธกิจ

4. ใช้ระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัวในการปฏิบัติงาน

5. ใช้ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแผนพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติและการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นแนวทางในการบริหารการศึกษา

6. จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย

7. เร่งการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีทิศทางเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคม

8. มุ่งเน้นการนำผลจากการอบรมพัฒนาของบุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม

9. มีการจัดทำระบบฐานข้อมูล เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ

10.ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

11. ส่งเสริมให้เป็นแหล่งให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การอบรม ศูนย์ศึกษา และเป็นแหล่งพึ่งพิงทางวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม

วัตถุประสงค์ขององค์กร

1. ผลิตบัณฑิตด้านสุขภาพให้เป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามารถในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีทักษะในการปฏิบัติงาน ทักษะในการแก้ปัญหา และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

2. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ให้มีความรู้ ทัศนคติ ทักษะที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถนำการเปลี่ยนแปลงทางด้านสาธารณสุขของสังคมไปในทิศทางที่พึงประสงค์ได้

3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการศึกษาและการบริการด้านสุขภาพแก่สังคม

4. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับสังคม

5. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมขององค์กร

ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

เอกลักษณ์วิทยาลัยฯ

สร้างคนจากชุมชน เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชนในการจัดการภาวะสุขภาพเรื้อรัง

อัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัยฯ

การจัดการภาวะสุขภาพเรื้อรังในชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

อัตลักษณ์คุณธรรม

ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัย

เลขที่ 45 ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

โทร 056-213741,056-256550
นอกเวลราชการ โทร 086-4402579
Fax: 056-214028

วิดีโอแนะนำวิทยาลัย

Update cookies preferences