มีผลลัพธ์

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 

เรื่อง นโยบายคุกกี้ (Cookies Privacy)

     ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และจะบังคับใช้วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามมาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วน บุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร ไม่ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยนั้น ได้ กระทำในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม ทําให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ต้องเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน พระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และผู้รับบริการ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ มีแนวทางการปฏิบัติเช่นเดียวกัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ขอประกาศนโยบายคุกกี้ (Cookies Privacy) ดังนี้

๑. นโยบายคุกกี้ 

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (www.bcnsprnw.ac.th) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้ คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งาน ของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆ โดยคุกกี้ จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะ เฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการ เข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการ เข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ ของท่าน โดยทำให้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ สามารถจดจําการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้นและข้อมูลเหล่านี้จะถูกนําไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่ออํานวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และในบางกรณี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจน เชื่อมโยงข้อมูล

คุกกี้ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ใช้ อาจจะแบ่งได้ ๒ ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้

๑.) Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจําท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์

๒.) Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์จดจําท่านและการตั้งค่าต่าง ๆของท่าน เมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นวัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ใช้ มีรายละเอียดดังนี้

๑.) คุกกี้ที่มีความจําเป็น (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจําเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจําข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

๒.) คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานใน การใช้บริการเว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับ ความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการ ปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บ รวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ ประเภทนี้จะส่งผลให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

๓.) คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จดจําตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจําชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจําการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

๒. การจัดการคุกกี้ 

บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถ ปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้หากท่านทําการปรับเปลี่ยน การตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ หากท่านประสงค์ที่จะทําการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่ได้ระบุไว้ข้างล่าง

โปรแกรม / แอพพลิเคชั่น

ที่อยู่เว็บไซต์

Android (Chrome)

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%mDAndroid&hl=en&oco=1

Apple Safari

https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

Blackberry

https://docs.blackberry.com/content/dam/docs-blackberry-com/release-pdfs/en/device-user-guides/BlackBerry-Classic-Smartphone-oo.m.m-User-Guide-en.pdf

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%mDDesktop&hl=en

Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

Microsoft Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking- protection-firefox-desktop?redirectslug-enable-and-disable-cookies-website-references&redirectlocale=en-US

Opera

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Iphone or Ipad (Chrome)

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&co=GENIE.Platform%3DiOS&sjid=4736807950566959989-AP

Iphone or Ipad (Safari)

https://support.apple.com/en-us/HT201265

     ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน อาจ ส่งผลกระทบกับการทำงานบางส่วนของเว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ที่ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ

     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จะไม่รับผิดชอบและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นสำหรับข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ ท่านสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่ https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies

 ๓. การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดีย ของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจาก เว็บไซต์ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการ กำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบ ต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนําให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของ บุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

 ๔. การเปลี่ยนแปลงประกาศ ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตาม ข้อกําหนดดังกล่าว

 ๕. ติดต่อ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ในกรณีที่ท่านมีคําถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

๑. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 

ชื่อ : ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

สถานที่ติดต่อ : ๔๕ ถนนอรรถกวี ตําบลปากน้ำโพ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ช่องทางการติดต่อ : โทร. ๐๕๖-๒๑๓๗๔๑ อีเมล, contact@bcnsprnw.ac.th

๒. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

ชื่อ : นายเกรียงไกร หร่ายอุดทา

สถานที่ติดต่อ : ๔๕ ถนนอรรถกวี ตําบลปากน้ำโพ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ช่องทางการติดต่อ : โทร. ๐๕๖-๒๑๓๗๔๑ ต่อ ๓๓๓ อีเมล, contact@bcnsprnw.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖


ดูเอกสารฉบับเต็ม >> ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf

Update cookies preferences