BCNSPRNW | รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือนมีผลลัพธ์

หน้าหลัก >หน้าข่าว

ข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวทั้งหมด)

(ร่าง)ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคารหอพักนักศึกษา 4 ชั้น
ร่างประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสนับสนุนการเรียนรู้ในยุค Digital รายการ ค่ารื้อถอนและปรับปรุงห้อง simulation
ประชาสัมพันธ์ โครงการให้บริการวิชาการ "พัฒนาคุณภาพพยาบาล สู่ความเป็นเลิศในการดูแลสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์" ของสาขาการพยาบาลสูติศาสตร์ ซึ่งจะอบบรม วันที่ 23 พ.ค. - 6 ก.ย. 67 โดยให้เริ่มลงทะเบียนเข้าอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. - 3 พ.ค. 67
Update cookies preferences