BCNSPRNW | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >หน้าข่าว

ดูข่าวเต็มได้ที่นี่ >>คลิก<<

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารทุนวิจัย และนวัตกรรมของประเทศโดยมุ่งเน้นผลสำเร็จจากการวิจัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ทั้งมิติด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและชุมชน และด้านนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. เป็นไปตามเป้าประสงค์ของทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ จึงได้กำหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

แผนงาน P9 พัฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แผนงาน P11 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ขจัดความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ

แผนงาน P12 พัฒนานโยบายและต้นแบบสำหรับ สังคมคุณธรรม การแก้ไขปัญหาคอรัปชัน และ การเสริมสร้างธรรมาภิบาล โดยใช้การวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

แผนงาน P14 พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะในการดำรงชีวิต โดยใช้การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม

แผนงาน P15 พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการบริโภคอย่างยั่งยืนและการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม

แผนงาน P16 พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ ทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม

แผนงาน P17 พัฒนาและประยุกต์ใช้มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์เพื่อส่งเสริม คุณค่าและความงอกงามของศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นทุนสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เป็นอารยะอย่างยั่งยืน และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลง


แผนงาน การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

แผนงาน P21 ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มีจำนวนมากขึ้น

แผนงาน P23 ยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนย์วิจัยกับเครือข่ายระดับนานาชาติ พัฒนาการเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงของอาเซียนและศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียน

ขอบเขตการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 รายด้าน

1) ด้านการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talents) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ระดับอาเซียน ประกอบด้วย แผนงาน P23

2) ด้านสังคมและความมั่นคง ประกอบด้วย แผนงาน P12 แผนงาน P14 แผนงาน P17 แผนงาน P21

3) ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประกอบด้วย แผนงาน P21

4) ด้านการรองรับสังคมสูงวัย ประกอบด้วย แผนงาน P9

5) ด้านสัตว์เศรษฐกิจ ประกอบด้วย แผนงาน P11 แผนงาน P16

6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย แผนงาน P15 แผนงาน P16

7) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ประกอบด้วย แผนงาน P11

8) ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร ประกอบด้วย แผนงาน P11 แผนงาน P21

9) ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM)

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 - 18 สิงหาคม 2566 ภายในเวลา 18.00 น.

 • นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน ต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ NRIIS 

ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น.

 • หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ในระบบ NRIIS 

ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น.

การประกาศผลการพิจารณา

วช. จะประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th และhttps://nriis.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม 2567.pdf

ขอบเขตการวิจัย-ด้านการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talents) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ระดับอาเซียน.pdf

ขอบเขตการวิจัย-ด้านสังคมและความมั่นคง.pdf

ขอบเขตการวิจัย-ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ.pdf

ขอบเขตการวิจัย-ด้านการรองรับสังคมสูงวัย.pdf

ขอบเขตการวิจัย-ด้านสัตว์เศรษฐกิจ.pdf

ขอบเขตการวิจัย-ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.pdf

ขอบเขตการวิจัย-ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม.pdf

ขอบเขตการวิจัย-ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร.pdf

ขอบเขตการวิจัย-ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM).pdf

การรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2567


เนื้อความ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2567

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ ระดับ TRL 7-9 และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและบริการ (Ecosystem) ระดับ TRL 5-9 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566-2570

ยุทธศาสตร์ 1 (S1): การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ 2 (S2): การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

แผนงานที่สำคัญ

การยื่นข้อเสนอโครงการ

ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการ โดยใช้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการในเอกสารแนบท้ายประกาศ และสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ ศลช. http://www.tcels.or.th/Home

ผู้ขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIISเว็บไซต์ http://nriis.go.th/ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลในแบบข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่ ศลช. กำหนด และแนบทั้งไฟล์ word และ pdf ในระบบ NRIIS ด้วย

กำหนดการที่สำคัญ

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2566– 15 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น.)

ประกาศผลการคัดเลือก ภายในเดือน ตุลาคม 2566 โดย ศลช. จะประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์ ศลช. http://www.tcels.or.th/Home และระบบ NRIIS และส่ง E-mail แจ้งหัวหน้าโครงการรับทราบต่อไป

 หมายเหตุ ระยะเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติม https: //www.tcels.or.th/News/Coming-Soon/Activity-News/3556? lang=th 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 

TCELS การประกาศรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ปี 2567 (รอบ 1).pdf

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปี 2567 (รอบที่ 1).docx

คู่มือการสนับสนุนโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ-สำหรับผู้ขอรับทุน.pdf


ด้านสังคมและความมั่นคง


ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

แผนงาน P12 (S2)
พัฒนานโยบายและต้นแบบสำหรับสังคมคุณธรรม การแก้ไขปัญหาคอรัปชัน และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล โดยใช้การวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

แผนงานย่อย : N18 (S2P12) พัฒนาสังคมคุณธรรม
แผนงานย่อยรายประเด็น : พัฒนาสังคมคุณธรรม

 • กลุ่มเรื่อง พัฒนาสังคมคุณธรรม

แผนงานย่อย : N19 (S2P12) เสริมสร้างธรรมาภิบาลและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน
แผนงานย่อยรายประเด็น : เสริมสร้างธรรมาภิบาลและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน

 • กลุ่มเรื่อง เสริมสร้างธรรมาภิบาลและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน

แผนงาน P14 (S12) พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะในการดำรงชีวิต โดยใช้การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
แผนงานย่อย : N23 (S2P14) สังคมไทยไร้ความรุนแรงและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
แผนงานย่อยรายประเด็น : สังคมไทยไร้ความรุนแรง

 • กลุ่มเรื่อง สังคมไทยไร้ความรุนแรง

แผนงานย่อย : N24 (S2P14) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสวัสดิภาพสาธารณะ
แผนงานย่อยรายประเด็น : ความปลอดภัยทางถนน

 • กลุ่มเรื่อง ความปลอดภัยทางถนน

แผนงาน P17 (S2)พัฒนาและประยุกต์ใช้มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์เพื่อส่งเสริมคุณค่าและความงอกงามของศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นทุนสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เป็นอารยะอย่างยั่งยืน และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
แผนงานย่อย: N33 (S2P12) วิจัยพื้นฐานด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
แผนงานย่อยรายประเด็น : วิจัยพื้นฐานด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

 • กลุ่มเรื่อง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • กลุ่มเรื่อง สร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์

แผนงานย่อย : N35 (S2P12) วิจัยและพัฒนาสุนทรียภาพและความคิดสร้างสรรค์ของด้านศิลปกรรม
แผนงานย่อยรายประเด็น : วิจัยและต่อยอดงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม

 • กลุ่มเรื่อง วิจัยและต่อยอดงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม แผนงาน P21 (S4) ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกรที่มีทักษะสูงให้มี จำนวนมากขึ้น

แผนงานย่อย : F13 (S4P21) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มีจำนวนมากขึ้น และตรงตามความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงานย่อยรายประเด็น : การศึกษาในศตวรรษที่ 21

 • กลุ่มเรื่อง การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ขอบเขตการวิจัย-ด้านสังคมและความมั่งคง.pdf (คลิก)


ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพและนักวิจัยและนวัตกรรมและวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ

แผนงาน P21 (S4) ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูงให้มี จำนวนมากขึ้น
แผนงานย่อย: N43 (S4P21) ส่งเสริมผู้มีศักยภาพสูงให้เข้าสู่เส้นทางอาชีพและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และนวัตกร
แผนงานย่อยรายประเด็น :

1. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่
2. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
3. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
4. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

แผนงานย่อย : F13 (S4P21) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูงให้มีจำนวนมากขึ้น และตรงตามความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงานย่อยรายประเด็น : 1. ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง

ขอบเขตการวิจัย-ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ (คลิก)


ด้านการรองรับสังคมสูงวัย

แผนงาน P9 (S2) พัฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แผนงานย่อย : F8 (S2P9) พัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม
แผนงานย่อยรายประเด็น : การวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง มีคุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม

 • กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางสังคมเพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีพลังและยังประโยชน์
 • กลุ่มเรื่อง เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง

แผนงานย่อย : N12 (S2P9) พัฒนานวัตกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานในภาคชนบทและเมืองเข้าสู่การเป็นผู้สูงวัย
แผนงานย่อยรายประเด็น : การพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
  : การอยู่ร่วมกันของคนทุกช่วงวัย

ขอบเขตการวิจัย-ด้านการรองรับสังคมสูงวัย (คลิก)


ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

แผนงาน P11 (S2) ขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ โดยการเพิ่มโอกาส และยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่
แผนงานย่อย : F10 (S2P11) เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้ และมีการกระจายรายได้สู่ชุมชน/ท้องถิ่นมากขึ้น
แผนงานย่อยรายประเด็น : แผนงานการยกระดับคุณภาพสังคมด้วยเทคโนโลยีและการวิจัย

 • กลุ่มเรื่อง อุตสาหกรรมฐานชีวภาพและความยั่งยืน
 • กลุ่มเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับการตลาด
 • กลุ่มเรื่อง การพัฒนาวัสดุขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม
 • กลุ่มเรื่อง ดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่
 • กลุ่มเรื่อง การผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE)
 • กลุ่มเรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล วช.- บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT)

ขอบเขตการวิจัย-ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (คลิก)


ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM)


แผนงาน ส่งเสริมการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 • การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง
 • การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม
 • การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ
 • การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ

ขอบเขตการวิจัย-ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM) (คลิก)

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เนื้อความ :

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารทุนวิจัย และนวัตกรรมของประเทศโดยมุ่งเน้นผลสำเร็จจากการวิจัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ทั้งมิติด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและชุมชน และด้านนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. เป็นไปตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ จึงได้กำหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ

ด้านเศรษฐกิจสีน้ำเงิน

แผนงานย่อย : N27 (S2P15) พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาด้านนิเวศและมลพิษในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ

 • ด้านนิเวศและมลพิษในภาคอุตสาหกรรม

แผนงานย่อย : N28 (S2P15) พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาด้านนิเวศ มลพิษ และการยกระดับการใช้ทรัพยากรและวัสดุเหลือใช้ เพื่อการผลิตและการบริโภค อย่างยั่งยืนในชุมชนและพื้นที่ในภาคเมืองและชุมชน รวมทั้งยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ

 • ด้าน Haze Free Thailand และปัญหา PM2.5 ด้านการจัดการของเสียให้เป็นศูนย์

แผนงาน P16 (S2) พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
แผนงานย่อย : N31 (S2P16) พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ต้นแบบ และระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบ รวมทั้ง การฟื้นฟูและช่วยเหลือในเมืองและพื้นที่อุตสาหกรรมจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 • ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติแบบบูรณาการ
 • ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคงไว้ซึ่งระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความมั่นคงด้านน้ำในภาคเมืองและพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศ


วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 - 18 สิงหาคม 2566 ภายในเวลา 18.00 น.

 • นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน ต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น.
 • หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น.

การประกาศผลการพิจารณา

วช. จะประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th และhttps://nriis.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

1.ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม 2567.pdf

2.ขอบเขตการวิจัย-ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.pdf

ENVI - แบบฟอร์มข้อเสนอ ปี 2567.docx

ข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวทั้งหมด)

(ร่าง)ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคารหอพักนักศึกษา 4 ชั้น
ร่างประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสนับสนุนการเรียนรู้ในยุค Digital รายการ ค่ารื้อถอนและปรับปรุงห้อง simulation
ประชาสัมพันธ์ โครงการให้บริการวิชาการ "พัฒนาคุณภาพพยาบาล สู่ความเป็นเลิศในการดูแลสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์" ของสาขาการพยาบาลสูติศาสตร์ ซึ่งจะอบบรม วันที่ 23 พ.ค. - 6 ก.ย. 67 โดยให้เริ่มลงทะเบียนเข้าอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. - 3 พ.ค. 67
Update cookies preferences