BCNSPRNW | โครงการ พัฒนานวัตกรรมการดูแลการจัดการสุขภาพเรื้อรังในชุมชนด้วยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นมีผลลัพธ์

หน้าหลัก >หน้าข่าว

โครงการ พัฒนานวัตกรรมการดูแลการจัดการสุขภาพเรื้อรังในชุมชนด้วยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น บทที่ 2 การส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

กับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม

“การพัฒนานวัตกรรมการละเล่น/ของเล่นไทยจากเครื่องปั้นดินเผา ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปกติและเด็กที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง”

โดย นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชี่นปีที่ 3 รุ่นที่ 50  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ นำเสนอเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565


ข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวทั้งหมด)

(ร่าง)ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคารหอพักนักศึกษา 4 ชั้น
ร่างประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสนับสนุนการเรียนรู้ในยุค Digital รายการ ค่ารื้อถอนและปรับปรุงห้อง simulation
ประชาสัมพันธ์ โครงการให้บริการวิชาการ "พัฒนาคุณภาพพยาบาล สู่ความเป็นเลิศในการดูแลสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์" ของสาขาการพยาบาลสูติศาสตร์ ซึ่งจะอบบรม วันที่ 23 พ.ค. - 6 ก.ย. 67 โดยให้เริ่มลงทะเบียนเข้าอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. - 3 พ.ค. 67
Update cookies preferences