BCNSPRNW | โครงการ พัฒนานวัตกรรมการดูแลการจัดการสุขภาพเรื้อรังในชุมชนด้วยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นมีผลลัพธ์

หน้าหลัก >หน้าข่าว

โครงการ พัฒนานวัตกรรมการดูแลการจัดการสุขภาพเรื้อรังในชุมชนด้วยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น บทที่ 2 การส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

กับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม

“การพัฒนานวัตกรรมการละเล่น/ของเล่นไทยจากเครื่องปั้นดินเผา ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปกติและเด็กที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง”

โดย นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชี่นปีที่ 3 รุ่นที่ 50  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ นำเสนอเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565