มีผลลัพธ์

คณะผู้บริหาร

หน้าหลัก >คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.บุญสืบ โสโสม

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์
056-213741 ต่อ 311
boonsurb@bcnsprnw.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.ปริทรรศน์ วันจันทร์

รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและยุทธศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์
056-213741 ต่อ 316
paritas@bcnsprnw.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์ชุติมา บูรณธนิต

รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
กลุ่มวิชาการ
056-213741 ต่อ 351
chuchol@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.จันทิมา นวะมะวัฒน์

รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
056-213741
juntima@bcnsprnw.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์สกุลรัตน์ ศิริกุล

รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา
กลุ่มกิจการนักศึกษา
056-213741
sakulrat@bcnsprnw.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
Update cookies preferences