มีผลลัพธ์


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 

O3 อำนาจหน้าที่ 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

O5 ข้อมูลการติดต่อ 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 


การประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A 

O9 Social Network 

O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


การดำเนินงาน

O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 

O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  


การปฏิบัติงาน

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 


การให้บริการ

O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O18 E–Service 


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


นโยบาย No Gift Policy

O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 

O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  

O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 


แผนป้องกันการทุจริต

O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 

O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


มาตราการเสริมสร้างมาตราฐานทางจริยธรรม

O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม  

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 


มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

O43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน