มีผลลัพธ์


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของวิทยาลัยพยาบลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


Drive รวมหลักฐาน


O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี พ.ศ. 2566
O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี 2566
O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
O31 รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปี พ.ศ. 2566
O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O33 รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี พ.ศ. 2566
O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Update cookies preferences