มีผลลัพธ์

กลุ่มอำนวยการและยุทธศาสตร์

หน้าหลัก > หน่วยงานภายใน > กลุ่มอำนวยการและยุทธศาสตร์

แบบฟอร์มของกลุ่มอำนวยการและยุทธศาสตร์

(หมวด AA) งานสารบรรณ/ธุรการ

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
AA-01 แบบฟอร์มบันทึกข้อความ(ภายใน)
AA-02 แบบฟอร์มบันทึกข้อความสรุปรายงานการประชุม
AA-03 แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
AA-04 ตัวอย่างใบเซ็นชื่อผู้เข้าประชุม
AA-06 ตัวอย่างหนังสือตอบรับการเป็นวิทยากร
AA-05 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล
AF-07 ระเบียบขั้นตอนในการขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดของทางวิทยาลัย

(หมวด AB) งานการเงินและบัญชี

(หมวด AC ) งานพัสดุ

(หมวด AD) งานยานพาหนะ

(หมวด AE) งานทรัพยากรบุคคล/งานการเจ้าหน้าที่

(หมวด AF) งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

(หมวด AG) งานประกันคุณภาพการศึกษา

(หมวด AH) งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

(หมวด AI) กลุ่มงานวิทยบริการ

Update cookies preferences