มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >สายตรงถึงผู้อำนวยการ

ยินดีต้อนรับ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

สายตรงถึงผู้อำนวยการ
นางสาวปริทรรศน์ วันจันทร์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เปิดให้ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการของทุกภาควิชา/ฝ่ายของวพบ.สปร.นว. ผ่านระบบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยท่านสามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนดแล้วส่งตรงถึงผู้อำนวยการได้ทันที หรือโทร 083-4125353