^ Back to Top

ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

EPlogo

Search CINAHL at BCN Sawanpracharak.:

Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

431508
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
90
450
957
426859
9882
12171
431508

Your IP: 54.144.50.90
Server Time: 22/08/2017 06:46:37

กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

 

  1. ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย/ตำรา
1.1 ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ในวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544
1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559)
1.3 ความหมายของ ทรัพย์สินทางปัญญา, การขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
1.4 สาระการประชุมการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ (2 ก.ค.53) โดย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
1.5 การเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ ในวารสารวิชาการ โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
1.6 เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพวารสารระดับชาติ/นานาชาติ โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
1.7 Tips for preparing a manuscript  โดย  ดร.ศรีสุดา  งามขำ 
1.8 แนวทางการเขียนการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัย
1.9 ดัชนีการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2556
1.10 คู่มือการบริหารงานวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2555-2557
1.11 แนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
1.12 แนวปฏิบัติที่ดี การเขียนบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร
1.13 แนวปฎิบัติที่ดีในการทำวิจัยประเภท R&D
1.14 นโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2558-2559
1.15 การสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2558-2559
1.16 การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2558-2559
1.17 คู่มือการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยการจดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
  2. แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการวิจัย
2.1 F-01แบบเสนอโครงร่างการวิจัย 58
2.2 F-02 แบบเสนอโครงการผลิตบทความวิชาการ
2.3 F-03 แบบเสนอโครงการผลิตผลงานวิชาการ
2.4 F-04 แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัยและตำรา
2.5 F-05 บันทึกข้อความการลาเพื่อผลิตผลงานวิชาการ
2.6 F-06 แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
2.7 F-07 แบบฟอร์มส่งผลงานประกอบการเบิกเงินงบประมาณ
2.8 F-08 แบบบันทึกสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
2.9 F-09 แบบรับรองการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์
2.10 F-10 แบบบันทึกข้อมูลเพื่อการสังเคราะห์งานวิจัย
2.11 F-11 แบบบันทึกข้อมูลวิจัยในฐานข้อมูล สบช.
2.12 F-12 ประวัติผู้วิจัย
2.13 แบบฟอร์มการลงฐานข้อมูลงานวิจัยใน website
   
  3. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
3.1 แบบฟอร์มการขอจริยธรรมการวิจัยในคน
3.2 จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
3.3 การสำรวจและประเมินการดำเนินการทบทวนด้านจริยธรรม
3.4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
3.5 แนวทางปฏฺิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
3.6 แนวปฏิบัติสำหรับผู้เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
   
  4. แนวทางการสนับสนุนการวิจัย/ตำรา
4.1 แนวทางการเขียนตำรา
4.2 คู่มือการบริหารงานวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ
4.3 ขั้นตอนการนำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ
4.4 ขั้นตอนการนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศ
4.5 ชั้นตอนการดำเนินงานวิจัย
4.6 แนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำเอกสารประกอบการสอน
   
  5. แหล่งเผยแพร่งานวิจัย
5.1 คำแนะนำการทำต้นฉบับเพื่อส่งลงตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI จำนวน 7 ฉบับ
5.2 เชิญส่งผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารสาธารณสุข รายละเอียด
5.3 บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการที่ สมศ. รับรอง
5.4 วารสารวิทยาศาสตร์ที่ สกว. ยอมรับ
5.5 วารสารสังคมศาสตร์ที่ สกว. ยอมรับ
5.6 รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI
5.7 Source publication list for Web of Science social science citation index
5.8 Scopus preview
   
  6. การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย
6.1 แนวทางการป้องกันการปวดหลังส่วนล่างสำหรับพยาบาล
6.2 การดูแลรักษาเท้าตนเองไม่ให้เป็นแผลในผู้ป่วยเบาหวาน
6.3 กลยุทธ์ในการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ให้สำเร็จ
6.4 แนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็ก
6.5 บทสรุปการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัย ปี พ.ศ. 2556
6.6 รายงานผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย เรื่อง ผลการใช้โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีต่อความรู้ เจตคติ และความตั้งใจมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดย       อ.จิราพร  ศรีพิบูลย์บัติและคณะ
6.7 รายงานผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย เรื่อง ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่มีการสนับสนุนจากครอบครัวต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น โดย สุกัญญา ปานเจริญและคณะ
6.8 รายงานผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย
6.9
   
  7. แหล่งทุนวิจัย
7.1 แหล่งทุนวิจัย สปสช. นครสวรรค์ http://nakhonsawan.nhso.go.th/
7.2 แหล่งทุนวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) http://www.thaihealth.or.th/
7.3 แหล่งทุนวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย http://www.trf.or.th/
7.4 แหล่งทุนวิจัย Cerebos ประเทศไทย http://www.brandsworld.co.th/
7.5 แหล่งทุนวิจัย กลุ่มวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก http://www.pi.ac.th/group/130/กลุ่มวิจัย
   
  8. งานบริการวิชาการแก่สังคม
8.1 work flow การขอรับรองหน่วยคะแนน
8.2 work flow การจัดอบรม
8.3 workflow ระบบและกลไกงานชุมชนเข้มแข็ง
8.4 คู่มือขอหน่วย CNEU
8.5 ตัวอย่างแบบฟอร์มลง CNEU
8.6 แบบฟอร์มโอนเงินสภาการพยาบาล
8.7 คู่มืองานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2559