ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

ไฟล์เอกสารหลักฐาน ระบบ CHW QA ทุกปีการศึกษา

 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

768544
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
119
670
1642
763239
12748
15685
768544

Your IP: 35.175.174.157
Server Time: 26/06/2019 08:14:27

กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

 

  1. ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย/ตำรา
1.1 ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ในวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544
1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559)
1.3 ความหมายของ ทรัพย์สินทางปัญญา, การขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
1.4 สาระการประชุมการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ (2 ก.ค.53) โดย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
1.5 การเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ ในวารสารวิชาการ โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
1.6 เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพวารสารระดับชาติ/นานาชาติ โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
1.7 Tips for preparing a manuscript  โดย  ดร.ศรีสุดา  งามขำ 
1.8 แนวทางการเขียนการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัย
1.9 ดัชนีการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2556
1.10 คู่มือการบริหารงานวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559-2560
1.11 แนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
1.12 แนวปฏิบัติที่ดี การเขียนบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร
1.13 แนวปฎิบัติที่ดีในการทำวิจัยประเภท R&D
1.14 นโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2558-2559
1.15 การสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2558-2559
1.16 การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2558-2559
1.17 คู่มือการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยการจดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
  2. แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการวิจัย
2.1 RF01.2017 แบบเสนอโครงการวิจัย
2.2 RF02.2017 แบบเสนอโครงการบทความวิชาการ
2.3 RF03.2017แบบเสนอโครงการตำรา
2.4 RF04.2017 แบบเสนอโครงการเผยแพร่วิจัยและบทความวิชาการ
2.5 RF05.2017 แบบสัญญารับทุน
2.6 RF06.2017 แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
2.7 RF07-4.2017 ประวัติผู้วิจัย
2.8 RF07-5.2017 ในยินยอมอาสาสมัคร
2.9 RF08.2017 แบบบันทึกสรุปองค์ความรูู้ที่ได้จากงานวิจัย
2.10 RF09.2017 Research Database
2.11 RF10-1.2017 แบบฟอร์มสรุปส่งผลงานประกอบการเบิกเงินงบประมาณ
2.12 RF10-2.2017 บันทึกข้อความเบิกเงินงบประมาณผลิตผลงานวิชาการ
2.13 RF11.2017 แบบประเมินแบบประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.14 RF12-2017 แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัยและตำรา
2.15 RF13.2018 แบบฟอร์มการขอนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
2.16 RF14.2018 แบบฟอร์มตอบกลับการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
  3. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
3.1.1 แบบฟอร์มการขอจริยธรรมวิจัย รพ.สปร 
3.1.2 แบบฟอร์มการขอจริยธรรมวิจัย สสจ.นครสวรรค์ 
3.2 จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
3.3 การสำรวจและประเมินการดำเนินการทบทวนด้านจริยธรรม
3.4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
3.5 แนวทางปฏฺิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
3.6 แนวปฏิบัติสำหรับผู้เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
   
  4. แนวทางการสนับสนุนการวิจัย/ตำรา
4.1 แนวทางการเขียนตำรา
4.2 คู่มือการบริหารงานวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ
4.3 ขั้นตอนการนำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ
4.4 ขั้นตอนการนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศ
4.5 ชั้นตอนการดำเนินงานวิจัย
4.6 แนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำเอกสารประกอบการสอน
   
  5. แหล่งเผยแพร่งานวิจัย
5.1 คำแนะนำการทำต้นฉบับเพื่อส่งลงตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI จำนวน 7 ฉบับ
5.2 เชิญส่งผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารสาธารณสุข รายละเอียด
5.3 บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการที่ สมศ. รับรอง
5.4 วารสารวิทยาศาสตร์ที่ สกว. ยอมรับ
5.5 วารสารสังคมศาสตร์ที่ สกว. ยอมรับ
5.6 รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI
5.7 Source publication list for Web of Science social science citation index
5.8 Scopus preview
   
  6. การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย
6.1 แนวทางการป้องกันการปวดหลังส่วนล่างสำหรับพยาบาล
6.2 การดูแลรักษาเท้าตนเองไม่ให้เป็นแผลในผู้ป่วยเบาหวาน
6.3 กลยุทธ์ในการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ให้สำเร็จ
6.4 แนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็ก
6.5 บทสรุปการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัย ปี พ.ศ. 2556
6.6 รายงานผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย เรื่อง ผลการใช้โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีต่อความรู้ เจตคติ และความตั้งใจมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดย       อ.จิราพร  ศรีพิบูลย์บัติและคณะ
6.7 รายงานผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย เรื่อง ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่มีการสนับสนุนจากครอบครัวต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น โดย สุกัญญา ปานเจริญและคณะ
6.8 รายงานผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย
6.9
   
  7. แหล่งทุนวิจัย
7.1 แหล่งทุนวิจัย สปสช. นครสวรรค์ http://nakhonsawan.nhso.go.th/
7.2 แหล่งทุนวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) http://www.thaihealth.or.th/
7.3 แหล่งทุนวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย http://www.trf.or.th/
7.4 แหล่งทุนวิจัย Cerebos ประเทศไทย http://www.brandsworld.co.th/
7.5 แหล่งทุนวิจัย กลุ่มวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก http://www.pi.ac.th/group/130/กลุ่มวิจัย
   
  8. งานบริการวิชาการแก่สังคม
8.1 work flow การขอรับรองหน่วยคะแนน
8.2 work flow การจัดอบรม
8.3 workflow ระบบและกลไกงานชุมชนเข้มแข็ง
8.4 คู่มือขอหน่วย CNEU
8.5 ตัวอย่างแบบฟอร์มลง CNEU
8.6 แบบฟอร์มโอนเงินสภาการพยาบาล
8.7 คู่มืองานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2559 
8.8 (ตัวอย่าง)แบบสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการด้านการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของวิทยาลัยฯ