ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

ไฟล์เอกสารหลักฐาน ระบบ CHW QA ทุกปีการศึกษา

 
 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

814425
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
134
568
1789
809332
9177
18437
814425

Your IP: 34.204.175.38
Server Time: 18/09/2019 06:51:31

กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

 

  1. ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย/ตำรา (หมวด CA)
CA-01 ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ในวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544
CA-02 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559)
CA-03 ความหมายของ ทรัพย์สินทางปัญญา, การขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
CA-04 สาระการประชุมการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ (2 ก.ค.53) โดย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
CA-05 การเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ ในวารสารวิชาการ โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
CA-06 เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพวารสารระดับชาติ/นานาชาติ โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
CA-07 Tips for preparing a manuscript  โดย  ดร.ศรีสุดา  งามขำ 
CA-08 แนวทางการเขียนการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัย
CA-09 ดัชนีการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2556
CA-10 คู่มือการบริหารงานวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559-2560
CA-11 แนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
CA-12 แนวปฏิบัติที่ดี การเขียนบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร
CA-13 แนวปฎิบัติที่ดีในการทำวิจัยประเภท R&D
CA-14 นโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2558-2559
CA-15 การสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2558-2559
CA-16 การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2558-2559
CA-17 คู่มือการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยการจดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
  2. แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการวิจัย (หมวด CB)
CB-01 RF01.2017 แบบเสนอโครงการวิจัย
CB-02 RF02.2017 แบบเสนอโครงการบทความวิชาการ
CB-03 RF03.2017แบบเสนอโครงการตำรา
CB-04 RF04.2017 แบบเสนอโครงการเผยแพร่วิจัยและบทความวิชาการ
CB-05 RF05.2017 แบบสัญญารับทุน
CB-06 RF06.2017 แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
CB-07 RF07-4.2017 ประวัติผู้วิจัย
CB-08 RF07-5.2017 ในยินยอมอาสาสมัคร
CB-06 RF08.2017 แบบบันทึกสรุปองค์ความรูู้ที่ได้จากงานวิจัย
CB-10 RF09.2017 Research Database
CB-11 RF10-1.2017 แบบฟอร์มสรุปส่งผลงานประกอบการเบิกเงินงบประมาณ
CB-12 RF10-2.2017 บันทึกข้อความเบิกเงินงบประมาณผลิตผลงานวิชาการ
CB-13 RF11.2017 แบบประเมินแบบประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
CB-17 RF12-2017 แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัยและตำรา
CB-15 RF13.2018 แบบฟอร์มการขอนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
CB-16 RF14.2018 แบบฟอร์มตอบกลับการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
  3. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (หมวด CD)
CD-01.1 แบบฟอร์มการขอจริยธรรมวิจัย รพ.สปร 
CD-01.2 แบบฟอร์มการขอจริยธรรมวิจัย สสจ.นครสวรรค์ 
CD-02 จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
CD-03 การสำรวจและประเมินการดำเนินการทบทวนด้านจริยธรรม
CD-04 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
CD-05 แนวทางปฏฺิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
CD-06 แนวปฏิบัติสำหรับผู้เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
   
  4. แนวทางการสนับสนุนการวิจัย/ตำรา (หมวด CE)
CE-01 แนวทางการเขียนตำรา
CE-02 คู่มือการบริหารงานวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ
CE-03 ขั้นตอนการนำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ
CE-04 ขั้นตอนการนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศ
CE-05 ชั้นตอนการดำเนินงานวิจัย
CE-06 แนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำเอกสารประกอบการสอน
   
  5. แหล่งเผยแพร่งานวิจัย (หมวด CF)
CF-01 คำแนะนำการทำต้นฉบับเพื่อส่งลงตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI จำนวน 7 ฉบับ
CF-02 เชิญส่งผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารสาธารณสุข รายละเอียด
CF-03 บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการที่ สมศ. รับรอง
CF-04 วารสารวิทยาศาสตร์ที่ สกว. ยอมรับ
CF-05 วารสารสังคมศาสตร์ที่ สกว. ยอมรับ
CF-06 รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI
CF-07 Source publication list for Web of Science social science citation index
CF-08 Scopus preview
   
  6. การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย (หมวด CG)
CG-01 แนวทางการป้องกันการปวดหลังส่วนล่างสำหรับพยาบาล
CG-02 การดูแลรักษาเท้าตนเองไม่ให้เป็นแผลในผู้ป่วยเบาหวาน
CG-03 กลยุทธ์ในการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ให้สำเร็จ
CG-04 แนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็ก
CG-05 บทสรุปการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัย ปี พ.ศ. 2556
CG-06 รายงานผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย เรื่อง ผลการใช้โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีต่อความรู้ เจตคติ และความตั้งใจมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดย       อ.จิราพร  ศรีพิบูลย์บัติและคณะ
CG-07 รายงานผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย เรื่อง ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่มีการสนับสนุนจากครอบครัวต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น โดย สุกัญญา ปานเจริญและคณะ
CG-08 รายงานผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย
CG-09
   
  7. แหล่งทุนวิจัย (หมวด CH)
CH-01 แหล่งทุนวิจัย สปสช. นครสวรรค์ http://nakhonsawan.nhso.go.th/
CH-02 แหล่งทุนวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) http://www.thaihealth.or.th/
CH-03 แหล่งทุนวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย http://www.trf.or.th/
CH-04 แหล่งทุนวิจัย Cerebos ประเทศไทย http://www.brandsworld.co.th/
CH-05 แหล่งทุนวิจัย กลุ่มวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก http://www.pi.ac.th/group/130/กลุ่มวิจัย
   
  8. งานบริการวิชาการแก่สังคม (หมวด CI)
CI-01 work flow การขอรับรองหน่วยคะแนน
CI-02 work flow การจัดอบรม
CI-03 workflow ระบบและกลไกงานชุมชนเข้มแข็ง
CI-04 คู่มือขอหน่วย CNEU
CI-05 ตัวอย่างแบบฟอร์มลง CNEU
CI-06 แบบฟอร์มโอนเงินสภาการพยาบาล
CI-07 คู่มืองานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2559 
CI-08 (ตัวอย่าง)แบบสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการด้านการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของวิทยาลัยฯ
  9. งานจัดการความรู้ KM (หมวด CJ)
CJ-01 แผนงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561
CJ-02 รายงานผลการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561