^ Back to Top

ผู้อำนวยการ

ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

CINAHL Plus with Full Text
 
 
 
 

 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

356436
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
31
368
1485
351848
12242
12842
356436

Your IP: 50.16.97.96
Server Time: 30/03/2017 00:08:25

สารจากผู้อำนวยการ

 
         
สารจากผู้อำนวยการ
 
          การศึกษาเป็นการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ กระบวนการทางปัญญา การแสดงออกและการปฏิบัติ   ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการบริหารจัดการในการจัดการศึกษาและเรียนรู้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ที่จะเกิดผลต่อผู้เรียนและผู้ที่เข้ามาศึกษาอบรม    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มีพันธกิจหลักในการผลิตพยาบาลวิชาชีพและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ  บริการวิชาการแก่สังคม  สร้างองค์ความรู้ผลงานวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ตระหนักถึงหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นอย่างยิ่ง จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2557   ซึ่งได้มีการจัดทำแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดเป็นแนวทางและดำเนินงานเพื่อให้ได้ผลลัพท์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์การและสำคัญที่มีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย  จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพทั้งด้านวิชาการในวิชาชีพพยาบาล การผลิตผลงานวิจัย   จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยผ่านสโมสรนักศึกษามีส่วนร่วม  การบริการวิชาการแก่สังคมชุมชนที่วิทยาลัยรับผิดชอบดูแลให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนด้านสุขภาพและการสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่โดยการนำเสนอในเวทีวิชาการและการตีพิมพ์ทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยอาศัย อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ให้ความร่วมแรงรวมใจดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ
 
          ในโอกาสนี้ ดิฉันจึงขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย รองผู้อำนวยการ อาจารย์  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ยังผลให้เกิดความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความสำเร็จดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้วิทยาลัย สามารถก้าวไปสู่สถาบันชั้นนำให้ระดับชาติและนานาชาติในอนาคตได้
 
 
 
 
นางสุภาเพ็ญ  ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
ผู้อำนวยการ