ผู้อำนวยการ

ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
สารจากผู้อำนวยการ

 

ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

ไฟล์เอกสารหลักฐาน ระบบ CHW QA ทุกปีการศึกษา

 
 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

1062438
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
42
192
659
1059254
6918
8293
1062438

Your IP: 18.204.42.98
Server Time: 27/01/2021 04:33:35

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา
         
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ มีความเชื่อว่าการพัฒนาคนเป็นเรื่องสำคัญต้องอาศัยการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล ร่วมกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา การสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ เพื่อให้บัณฑิตพยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพ เป็นผู้มีความรู้ ใฝ่รู้ มีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหา สามารถให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ภายใต้บริบทและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสำนึกและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม เพื่อดํารงความเป็นไทยให้ยั่งยืนตลอดไป

 

วิสัยทัศน์  (Vision)
        
 วิทยาลัยคุณธรรม สมรรถนะสูง คุณภาพการศึกษาระดับสากล โดดเด่นการจัดการสุขภาพเรื้อรังในชุมชน

 

พันธกิจ (Mission)
          
1. ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณธรรมและคุณภาพ ด้วยมาตรฐานการจัดการศึกษาทางการพยาบาลระดับอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ รองรับความต้องการทางด้านสุขภาพของพื้นที่ เขตสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุข

          2. วิจัยพัฒนาสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนทางการพยาบาล การจัดการสุขภาพเรื้อรัง และการบริการความรู้ ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ และแหล่งอ้างอิงในศาสตร์ทางการพยาบาลแก่ชุมชน สังคม
          3. บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการพยาบาลและสุขภาพ เพื่อตอบสนองระบบบริการสุขภาพของเขตสุขภาพและประเทศ และยกระดับการบริการวิชาการของวิทยาลัยให้เป็นศูนย์เรียนรู้การดูแลสุขภาพเรื้อรัง 
          4. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชุมชน และการเสริมสร้างความเป็นไทย การดูแลรักษาและพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
        5. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรคุณธรรม ทันสมัย มีสมรรถนะสูง บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์การพยาบาล เป็นวิทยาลัย ธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข 
 

 

วัฒนธรรมขององค์กร

         ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

 

 

เอกลักษณ์วิทยาลัยฯ

 

          สร้างคนจากชุมชน เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชนในการจัดการภาวะสุขภาพเรื้อรัง

 

อัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัยฯ

          การจัดการภาวะสุขภาพเรื้อรังในชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

 

อัตลักษณ์คุณธรรม

          ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัย