^ Back to Top

ผู้อำนวยการ

ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

CINAHL Plus with Full Text
 
 
 
 

 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

377021
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
20
492
512
373459
20
20207
377021

Your IP: 54.198.54.140
Server Time: 01/05/2017 01:34:25

สารจากผู้อำนวยการ

 
         
สารจากผู้อำนวยการ
 
          การศึกษาเป็นการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ กระบวนการทางปัญญา การแสดงออกและการปฏิบัติ   ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการบริหารจัดการในการจัดการศึกษาและเรียนรู้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ที่จะเกิดผลต่อผู้เรียนและผู้ที่เข้ามาศึกษาอบรม    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มีพันธกิจหลักในการผลิตพยาบาลวิชาชีพและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ  บริการวิชาการแก่สังคม  สร้างองค์ความรู้ผลงานวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ตระหนักถึงหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นอย่างยิ่ง จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2557   ซึ่งได้มีการจัดทำแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดเป็นแนวทางและดำเนินงานเพื่อให้ได้ผลลัพท์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์การและสำคัญที่มีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย  จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพทั้งด้านวิชาการในวิชาชีพพยาบาล การผลิตผลงานวิจัย   จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยผ่านสโมสรนักศึกษามีส่วนร่วม  การบริการวิชาการแก่สังคมชุมชนที่วิทยาลัยรับผิดชอบดูแลให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนด้านสุขภาพและการสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่โดยการนำเสนอในเวทีวิชาการและการตีพิมพ์ทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยอาศัย อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ให้ความร่วมแรงรวมใจดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ
 
          ในโอกาสนี้ ดิฉันจึงขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย รองผู้อำนวยการ อาจารย์  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ยังผลให้เกิดความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความสำเร็จดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้วิทยาลัย สามารถก้าวไปสู่สถาบันชั้นนำให้ระดับชาติและนานาชาติในอนาคตได้
 
 
 
 
นางสุภาเพ็ญ  ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
ผู้อำนวยการ              

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา
        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์  มีความเชื่อว่า  การศึกษาเป็นการ  พัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ กระบวนการทางปัญญา การแสดงออกและการปฏิบัติโดยศึกษาค้นคว้าพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพ  เพื่อนำไปพัฒนาการผลิตบัณฑิต  พัฒนาบุคลากร และบริการวิชาการแก่สังคม  เพื่อให้บัณฑิตและบุคลากรทางด้านสุขภาพ  เป็นผู้มีความรู้ ใฝ่รู้ มีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหา  มีความเข้าใจมนุษย์ มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพและชุมชน  สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของหลักปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตสำนึกและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย  เพื่อดำรงความเป็นชาติไทยให้ยั่งยืนตลอดไป

 

วิสัยทัศน์  (Vision)
        
   สถาบันอุดมศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการพยาบาล และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงในระดับนานาชาติ

 

พันธกิจ (Mission)
          1.ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ เพื่อรองรับระบบสุขภาพของประเทศและชุมชน โดยเน้นการมี ส่วนร่วม
          2.สร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการด้านสุขภาพ เพื่อนำพาสู่สังคมอุดมปัญญาสุขภาวะ
          3.พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นอุดมศึกษา ชั้นนำของระดับประเทศที่มีความเป็นอัจฉริยะ
          4.ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

นโยบายของวิทยาลัย
         1.สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรมีความรักงาน รักองค์กร เพื่อประโยชน์ส่วนรวม อันนำมาสู่ความสุขในการทำงาน และความสุขในการดำเนินชีวิต
         2.สร้างความเข้าใจกับบุคลากรในการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาองค์กร
         3.บริหารงานแบบมีส่วนร่วม มุ่งผลสัมฤทธิ์ ให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ทุกพันธกิจ
         4.ใช้ระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัวในการปฏิบัติงาน
         5.ใช้ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแผนพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติและการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นแนวทางในการบริหารการศึกษา
         6.จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย
         7.เร่งการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีทิศทางเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคม
         8.มุ่งเน้นการนำผลจากการอบรมพัฒนาของบุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม
         9.มีการจัดทำระบบฐานข้อมูล เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ
         10.ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
         11.ส่งเสริมให้เป็นแหล่งให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การอบรม ศูนย์ศึกษา และเป็นแหล่งพึ่งพิงทางวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม

 

วัตถุประสงค์
         1.ผลิตบัณฑิตด้านสุขภาพให้เป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามารถในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีทักษะในการปฏิบัติงาน ทักษะในการแก้ปัญหา และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
         2.พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ให้มีความรู้ ทัศนคติ ทักษะที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถนำการเปลี่ยนแปลงทางด้านสาธารณสุขของสังคมไปในทิศทางที่พึงประสงค์ได้
         3.วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการศึกษาและการบริการด้านสุขภาพแก่สังคม
         4.ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับสังคม
         5.ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

 

วัฒนธรรมขององค์กร

         ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

 

อัตลักษณ์นักศึกษา
         S:   Service Mind 
                       หมายถึง การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ หมายถึงการให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง
         A:   Analytical thinking    
                      หมายถึง ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริง
         P:    Patient Right and Patient Participation 
                      หมายถึง การรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลัก
         P:    Public Consciousness
                     หมายถึง จิตสาธารณะ (เฉพาะของวิทยาลัย)