ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

661854
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
162
444
162
658537
7286
13937
661854

Your IP: 54.221.147.93
Server Time: 16/12/2018 09:36:44

กลุ่มงานวิชาการ

*หมายเหตุ เอกสารทั้งหมดเผยแพร่ภายในวิทยาลัยฯเท่านั้น จำเป็นต้องล็อกอินด้วยอีเมลล์วิทยาลัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06

หลักสูตรและแผนการจัดการศึกษา
เรื่อง
ลงวันที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
A01 ตำราหลักของแต่ละสาขา 23 เม.ย. 61
A02 คู่มือการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 8 ส.ค. 60
A03 ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยการจัดการศึกษาฯ พ.ศ.๒๕๖๐ 3 ส.ค. 60
A04 แนวปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 1 ส.ค.57
A05 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ.2552 (มคอ.1)  
A06 ดัชนีบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนของมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ก.ค.56
A07 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ 23 พ.ค.54
A08 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 1 ส.ค. 60
A09 คู่มือการบริหาร หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 2560 1 ส.ค. 60
A10 คู่มือการบริหาร หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 2561 1 ส.ค. 61
A11 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 21 พ.ค.55&l
A14 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่วิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 6 ก.ค.56
A15 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่วิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 6 ก.ค.56
A16 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 16 ต.ค.61
A17 มาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 16 ต.ค.61
การจัดการเรียนการสอน  
B01 แผนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561 29 มิ.ย. 61
B02 แผนการจัดการศึกษา ตลอดหลักสูตร (รุ่น 49-46) 20 ก.ย. 61
B03 รายวิชาที่เปิดสอนและผู้รับผิดชอบรายวิชา ปีการศึกษา 2561 6 ก.ค. 61
B04 ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 27 พ.ย. 61
B05 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  17 ก.ค. 61
B06 ร่างตารางสอบ ปีการศึกษา 2561 20 ก.ย.61
B07 ปฏิทินปีการศึกษา 2561 11 พ.ค. 61
B08 แผนการใช้ห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 6 ก.ค. 61
B09 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 11 ต.ค. 60
B10 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 1 ส.ค. 59
B11 แผนการใช้ห้องเรียน ปีการศึกษา 2560 4 ก.ย. 60
B12 แผนการใช้ห้องเรียน ปีการศึกษา 2559 27 ก.ค. 59
B13 รายวิชาที่เปิดสอนและผู้รับผิดชอบรายวิชา ปีการศึกษา 2560 2 เม.ย. 61
B14 รายวิชาที่เปิดสอนและผู้รับผิดชอบรายวิชา ปีการศึกษา 2559 (แก้ไข) 3 ส.ค. 59
B15 ร่างตารางสอนตลอดปีการศึกษา 2560 28 ก.ค. 60
B16 ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 17 ม.ค. 61
B17 ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560  30 ต.ค. 60
B18 ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 28 ก.ค. 60
B19 ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 11 พ.ย. 59
B20 ตารางสอนภาคเรียนที่  3  ปีการศึกษา 2559 27 มี.ค. 60
B21 ร่างตารางสอน ปีการศึกษา 2559 (แก้ไข) 25 ต.ค. 59
B22 ตารางคุมสอบปีการศึกษา 2559 7 ก.ย. 59
B23 (ร่าง)ตารางสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2561 27 เม.ย. 61
B24 แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2560  
B25 ตารางสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เทอม2 ปีการศึกษา 2560  
B26 ตารางสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เทอม 2 ปีการศึกษา 2561 23 ก.ค. 61
B27 แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 2 ปีการศึกษา 2561 29 ต.ค. 61
   
นักศึกษา  
C01 รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 - 4  ปีการศึกษา 2561  
C02 รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (รุ่นที่ 2) ปีการศึกษา 2561  
C03 สรุปยอดนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561  
C04 รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติ รุ่น 46 ปีการศึกษา 2561 17 ก.ค. 61
C05 รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติ รุ่น 47 ปีการศึกษา 2561 17 ก.ค. 61
C06 รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติ รุ่น 48 ปีการศึกษา 2561 17 ก.ค. 61
C07 แบบคำร้องทั่วไป 26 ต.ค. 59
C08 ใบลานักศึกษา 2 ส.ค. 60
C09 ใบขออนุญาตปฏิบัติงานชดใช้ 25 ม.ค. 60
C10 แบบฟอร์มการชำระค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 - 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 4 ต.ค. 61
C11 รายชื่อ ตัดเกรด ทฤษฏี ชั้นปีที่ 1 - 4  และ PN รุ่น 2 ปีการศึกษา 2561 8 ต.ค. 61
   
รูปหน้าตรง นศ. ชุดฟ้า-ขาว (แยกตามรุ่น) 31 ต.ค. 61
ค่าใช้จ่าย  
D01 แบบขอรับค่าตอบแทน ประเภท เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) รวมทุกภาควิชา 3 ธ.ค. 61
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 19 พ.ย. 61
E01 แนวปฏิบัติ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2560 19 พ.ย. 61
E02 แบบขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (ประมาณการ) 19 พ.ย. 61
E03 ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปสอนภาคปฏิบัติ 19 พ.ย. 61
E04 ใบนำส่งการเบิกค่าใช้จ่าย การสอนภาคปฏิบัติ 19 พ.ย. 61
E05 ใบขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการสอนทฤษฎีPN 19 พ.ย. 61
E06 แบบฟอร์มการเบิกค่าสอนพิเศษสำหรับอาจารย์ 30 พ.ย. 60
แบบฟอร์มและแนวปฏิบัติ  
F01 แบบการจัดการเรียนการสอนใส่แฟ้มรายวิชา 2560 20 ก.พ. 61
F02 แบบฟอร์ม มคอ.3 ปีการศึกษา 2561 30 ต.ค. 61
F03 แบบฟอร์ม มคอ.4 ปีการศึกษา 2561 30 ต.ค. 61
F04 แบบฟอร์ม มคอ.5 ปีการศึกษา 2561 30 ต.ค. 61
F05 แบบฟอร์ม มคอ.6 ปีการศึกษา 2561 30 ต.ค. 61
F06 แนวปฏิบัติการเขียน มคอ.3 ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
F07 มคอ.3 ชุดสำหรับแจ้งนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
F08 แนวปฏิบัติการเขียน มคอ.4 ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
F09 แบบฟอร์มแผนการสอนทฤษฎี ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
F10 แนวปฏิบัตการเขียนแผนการสอน ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
F11 แบบฟอร์มแผนการสอนภาคปฏิบัติรายวัน ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
F12 แบบฟอร์มแผนการสอนในคลินิค ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
F13 แบบฟอร์มเชิญสอน 29 มิ.ย. 61
F14 แบบฟอร์มแผนการฝึก 9 ส.ค. 60
F15 แบบบันทึกการชี้แจงรายวิชา 9 ส.ค. 60
F16 ใบลงนามอาจารย์ผู้สอน 9 ส.ค. 60
F17 คู่มือบูรณาการ ปีการศึกษา 2560 7 ก.ค. 60
งานวัดและประเมินผล  
G01  กำหนดการส่งผลการเรียน ปีการศึกษา 2561  
G02 แบบประเมินกลาง ณ วันที่ 25 ก.ค. 61  
G03 แบบประเมิน TQF  
G04 แบบประเมินคุณภาพการสอน ภาคทฤษฎี     
G05 แบบประเมินคุณภาพการสอน ภาคปฏิบัติ   
G06 แบบฟอร์มวิพากษ์ข้อสอบ  
G07 รายงานการวิพากษ์ข้อสอบ  
G08 แบบสรุปผลการเรียนรายวิชา  
G09 บันทึกข้อความขอส่งผลการเรียนช้ากว่ากำหนด  
G10 บันทึกข้อความขอแก้ไขผลการเรียน  
G11 บันทึกรายงานผลการเรียนของนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์  
G12 บันทึกรายงานผลการติดตามการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์  
G13 บันทึกข้อความขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์  
G14 ใบขอเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ 24 ต.ค. 61
G15 บันทึกข้อความกรรมการไม่มาคุมสอบ (กรรมการ) 24 ต.ค. 61
G16 บันทึกข้อความรายงานกรรมการไม่มาคุมสอบ  (ฝ่ายวัดผล) 24 ต.ค. 61