ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

Search CINAHL at BCN Sawanpracharak.:

Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

599633
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
186
597
2364
592789
9222
17512
599633

Your IP: 54.198.126.110
Server Time: 16/08/2018 11:29:39

กลุ่มงานวิชาการ

*หมายเหตุ เอกสารทั้งหมดเผยแพร่ภายในวิทยาลัยฯเท่านั้น จำเป็นต้องล็อกอินด้วยอีเมลล์วิทยาลัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06

หลักสูตรและแผนการจัดการศึกษา
เรื่อง
ลงวันที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
A01 ตำราหลักของแต่ละสาขา 23 เม.ย. 61
A02 คู่มือการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 8 ส.ค. 60
A03 ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยการจัดการศึกษาฯ พ.ศ.๒๕๖๐ 3 ส.ค. 60
A04 แนวปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 1 ส.ค.57
A05 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ.2552 (มคอ.1)  
A06 ดัชนีบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนของมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ก.ค.56
A07 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ 23 พ.ค.54
A08 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 1 ส.ค. 60
A09 คู่มือการบริหาร หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 2560 1 ส.ค. 60
A10 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 21 พ.ค.55
A11 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555(มคอ.2) 21 พ.ค.55
A12 เล่มหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555(เล่มสีส้ม) 15 ก.ค. 58
A13 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่วิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 6 ก.ค.56
A14 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่วิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 6 ก.ค.56
A15 แบบประเมิน TQF ก.ย.57
   
การจัดการเรียนการสอน  
B01 แผนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561 29 มิ.ย. 61
B02 แผนการจัดการศึกษา ตลอดหลักสูตร (แก้ไข) 18 ก.ย. 60
B03 แผนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560 14 ก.ค. 60
B04 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ก.ค.61
B05 รายวิชาที่เปิดสอนและผู้รับผิดชอบรายวิชา ปีการศึกษา 2561 6 ก.ค. 61
B06 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  17 ก.ค. 61
B07 ร่างตารางสอน ปีการศึกษา 2561 6 ก.ค.61
B08 ปฏิทินปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1 - 3 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4  11 พ.ค. 61
B09 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 11 ต.ค. 60
B10 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 1 ส.ค. 59
B11 แผนการใช้ห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 6 ก.ค. 61
B12 แผนการใช้ห้องเรียน ปีการศึกษา 2560 4 ก.ย. 60
B13 แผนการใช้ห้องเรียน ปีการศึกษา 2559 27 ก.ค. 59
B14 รายวิชาที่เปิดสอนและผู้รับผิดชอบรายวิชา ปีการศึกษา 2560 2 เม.ย. 61
B15 รายวิชาที่เปิดสอนและผู้รับผิดชอบรายวิชา ปีการศึกษา 2559 (แก้ไข) 3 ส.ค. 59
B16 ร่างตารางสอนตลอดปีการศึกษา 2560 28 ก.ค. 60
B17 ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 17 ม.ค. 61
B18 ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560  30 ต.ค. 60
B19 ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (จำเป็นต้อง Download และเปิดด้วย Excel) 28 ก.ค. 60
B20 ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 11 พ.ย. 59
B21 ตารางสอนภาคเรียนที่  3  ปีการศึกษา 2559 27 มี.ค. 60
B22 ร่างตารางสอน ปีการศึกษา 2559 (แก้ไข) 25 ต.ค. 59
B23 ตารางคุมสอบปีการศึกษา 2559 7 ก.ย. 59
B24 (ร่าง)ตารางสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2561 27 เม.ย. 61
B25 แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2560  
B26 ตารางสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เทอม2 ปีการศึกษา 2560  
B27 ตารางสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เทอม 2 ปีการศึกษา 2561 23 ก.ค. 61
นักศึกษา  
C01 รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติ รุ่น 46 ปีการศึกษา 2561 17 ก.ค. 61
C02 รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติ รุ่น 47 ปีการศึกษา 2561 17 ก.ค. 61
C03 รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติ รุ่น 48 ปีการศึกษา 2561 17 ก.ค. 61
C01 รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติ รุ่น 45 ปีการศึกษา 2560 4 ก.ค. 60
C02 รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติ รุ่น 46 ปีการศึกษา 2560 18 ก.ย. 60
C03 รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติ รุ่น 47 ปีการศึกษา 2560 2 ส.ค. 60
C04 แบบคำร้องทั่วไป 26 ต.ค. 59
C05 ใบลานักศึกษา 2 ส.ค. 60
C06 ใบขออนุญาตปฏิบัติงานชดใช้ 25 ม.ค. 60
C07 รายชื่อนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 2 3 4 ABC ปีการศึกษา 2560 (เทอม 2) 25 ม.ค. 61
C08 รายชื่อนักศึกษาตามกลุ่มวิชาเลือกเสรี  ปี 1 เทอม 2 24 ม.ค. 61
C09 รายชื่อนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2560 (เทอม1) 24 ส.ค. 60
C10 คำร้องขอลงทะเบียนเรียน ปี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 20 ก.ค. 60
C11 คำร้องขอลงทะเบียนเรียน ปี 2 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 20 ก.ค. 60
C12 คำร้องขอลงทะเบียนเรียน ปี 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 20 ก.ค. 60
C13 คำร้องขอลงทะเบียนเรียน ปี 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 20 ก.ค. 60
C14 รายชื่อ นศ. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2560 22 มิ.ย. 60
C15 สรุปจำนวนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   ปีการศึกษา 2560 24 ส.ค. 60
C16 รายชื่อกลุ่มตัดเกรด  Lab และปฏิบัติ 2560 8 ส.ค. 60
C17 รายชื่อตัดเกรด ชั้นปีที่ 1 เทอม 2 ปีการศึกษา 2560  13 ก.พ. 61
C18 รายชื่อตัดเกรด ชั้นปีที่ 2 เทอม 2 ปีการศึกษา 2560  13 ก.พ. 61
C19 รายชื่อตัดเกรด ชั้นปีที่ 3 เทอม 2 ปีการศึกษา 2560  13 ก.พ. 61
C20 รายชื่อตัดเกรด ชั้นปีที่ 4 เทอม 2 ปีการศึกษา 2560  13 ก.พ. 61
C21 รายชื่อตัดเกรด PN รุ่นที่ 1  29 พ.ย. 60
C22 รายชื่อ นศ. ชั้น ปี 1-4 ปีการศึกษา 2559 (เทอม 2)  ล่าสุด 17 ม.ค. 60
C23 รายชื่อ นศ. ชั้น ปี 1-4 ปีการศึกษา 2559 (เทอม 3)  ล่าสุด 19 มิ.ย. 60
C24 รายชื่อ นศ. ชั้นปี 1-4 ปีการศึกษา 2559 (แยกตามห้อง) 24 พ.ย. 59
C25 รายชื่อ นศ. รุ่นที่ 47 ปีการศึกษา 2559 31 ส.ค. 59
C26 สรุปจำนวนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   ปีการศึกษา 2559 2 พ.ย. 59
C27 รายชื่อนักศึกษา ตัดเกรด  (ทุกชั้นปี) ปีการศึกษา 2559 12 ก.ย. 59
C28 รายชื่อตัดเกรดกลุ่มปฏิบัติ ปี 3 ปี 2559 25 ก.ค. 60
C29 รูป นศ. ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 11 ก.ย. 60
C30 รูป นศ. ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 11 ก.ย. 60
C31 รูป นศ. ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 11 ก.ย. 60
C32รูป นศ. ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (Coming Soon..) - ก.ย. 60
C33 รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (รุ่นที่ 2) ปีการศึกษา 2561 5 ก.ค. 61
C34 รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 - 4  ปีการศึกษา 2561 3 ส.ค.61
ค่าใช้จ่าย  
D01 ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 31 ต.ค. 60
D02 แบบขอรับค่าตอบแทน ประเภท เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) รวมทุกภาควิชา 9 ส.ค. 60
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 22 ธ.ค. 60
E01 แนวปฏิบัติ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2560 27 ธ.ค. 60
E02 แบบขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (ประมาณการ) 27 ธ.ค. 60
E03 ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปสอนภาคปฏิบัติ 27 ธ.ค. 60
E04 ใบนำส่งการเบิกค่าใช้จ่าย การสอนภาคปฏิบัติ 24 ส.ค. 60
E05 ใบขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการสอนทฤษฎีPN 24 ส.ค. 60
E06 แบบฟอร์มการเบิกค่าสอนพิเศษสำหรับอาจารย์ 30 พ.ย. 60
แบบฟอร์มและแนวปฏิบัติ  
F01 แบบการจัดการเรียนการสอนใส่แฟ้มรายวิชา 2560 20 ก.พ. 61
F02 แบบฟอร์ม มคอ. 3 ปีการศึกษา 2560 19 ธ.ค. 60
F03 แบบฟอร์ม มคอ. 4 ปีการศึกษา 2560 19 ธ.ค. 60
F04 แบบฟอร์ม มคอ.5 ปีการศึกษา 2560 19 ธ.ค. 60
F05 แบบฟอร์ม มคอ.6 ปีการศึกษา 2560 19 ธ.ค. 60
F06 แนวปฏิบัติการเขียน มคอ.3 ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
F07 มคอ.3 ชุดสำหรับแจ้งนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
F08 แนวปฏิบัติการเขียน มคอ.4 ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
F09 แบบฟอร์มแผนการสอนทฤษฎี ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
F10 แนวปฏิบัตการเขียนแผนการสอน ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
F11 แบบฟอร์มแผนการสอนภาคปฏิบัติรายวัน ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
F12 แบบฟอร์มแผนการสอนในคลินิค ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
F13 แบบประเมินคุณภาพการสอน ภาคทฤษฎี  ปีการศึกษา 2560 11 ต.ค. 60
F14 แบบประเมินคุณภาพการสอน ภาคปฏิบัติ ปีการศึกษา 2560 11 ต.ค. 60
F15 แบบฟอร์มเชิญสอน 29 มิ.ย. 61
F16 แบบฟอร์มแผนการฝึก 9 ส.ค. 60
F17 แบบบันทึกการชี้แจงรายวิชา 9 ส.ค. 60
F18 ใบลงนามอาจารย์ผู้สอน 9 ส.ค. 60
F19 แบบประเมินกลาง ณ วันที่ 25 ก.ค. 61 25 ก.ค. 61
งานวัดและประเมินผล  
G01 กำหนดส่งเกรดนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 21 ส.ค. 60
G02 แบบสรุปผลการเรียนรายวิชา 25 พ.ค. 55
G03 แบบรายงานผลการติดตามการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ 25 พ.ค. 55
G04แบบรายงานผลการเรียนของนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 25 พ.ค. 55
G05 แบบการแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 25 พ.ค. 55
G06 แบบขอเปลี่ยนแปลงรายงานผลการเรียน 25 พ.ค. 55
G07 แบบส่งผลการเรียนช้ากว่ากำหนด 7 พ.ย. 60
G08 แบบฟอร์มวิพากษ์ข้อสอบ 1 ก.ย. 59
G09 รายงานการวิพากษ์ข้อสอบ 5 ก.ย. 59
G10 ใบปะหน้าชุดข้อสอบ 7 พ.ย. 52