ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

ไฟล์เอกสารหลักฐาน ระบบ CHW QA ทุกปีการศึกษา

 
 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

1062435
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
39
192
656
1059254
6915
8293
1062435

Your IP: 18.204.42.98
Server Time: 27/01/2021 04:24:33

กลุ่มวิชาการ

*หมายเหตุ เอกสารทั้งหมดเผยแพร่ภายในวิทยาลัยฯเท่านั้น จำเป็นต้องล็อกอินด้วยอีเมลล์วิทยาลัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06

หลักสูตรและแผนการจัดการศึกษา
เรื่อง
ลงวันที่
1.) เอกสารที่เกี่ยวข้อง (หมวด BA)  
BA-01 ตำราหลักของแต่ละสาขา 14 เม.ย. 62
BA-02 คู่มือการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 8 ส.ค. 60
BA-03 ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยการจัดการศึกษาฯ พ.ศ.2560 3 ส.ค. 60
BA-04 แนวปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 12 ก.ค.61
BA-05 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ.2552 (มคอ.1)  
BA-06 ดัชนีบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนของมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ก.ค.56
BA-07 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 (มคอ.1) 25 มี.ค.62
BA-08 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 1 ส.ค. 60
BA-09 คู่มือการบริหาร หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 2560 1 ส.ค. 60
BA-10 คู่มือการบริหาร หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 2561 25 ก.ค. 61
BA-11 คู่มือการบริหาร หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 2562 1 ส.ค. 62
BA-12 คู่มือการจัดทำแผนการเรียนรู้ มคอ.3 / มคอ.4  25 ก.ค. 61
BA-13 เล่มหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555(เล่มสีส้ม) 15 ก.ค.56
BA-14 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 16 ต.ค.61
BA-15 มาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 16 ต.ค.61
BA-16 ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2561 6 ก.ย. 62
BA-17 บัญชีรายชื่อแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลและการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล ปีการศึกษา 2562 6 ส.ค. 62
2.) การจัดการเรียนการสอน (หมวด BB)  
BB-01 แผนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561-2563 (Master Plan 61-63) 16 ม.ค. 63
BB-02 แผนการจัดการศึกษา ตลอดหลักสูตร (รุ่นที่ 50) 21 พ.ย. 62
BB-03 แผนการจัดการศึกษา ตลอดหลักสูตร(รุ่น 47-50) 20 ก.ย. 61
BB-04 รายวิชาที่เปิดสอนและผู้รับผิดชอบรายวิชา ปีการศึกษา 2561 6 ก.ค. 61
BB-05 รายวิชาที่เปิดสอนและผู้รับผิดชอบรายวิชา ปีการศึกษา 2562 1 ส.ค. 62
BB-06 ตารางสอนปีการศึกษา 2561 27 พ.ย. 61
BB-07 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561-2562 26 มี.ค. 62
BB-08 แผนการใช้ห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 6 ก.ค. 61
BB-09 ตารางสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561 1 พ.ค. 62
BB-10 แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 3 ปีการศึกษา 2562 9 ส.ค. 62
BB-11 ตารางสอน ปีการศึกษา 2562-2563 25 มิ.ย . 63
BB-12 แผนการใช้ห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 5 ก.ค. 62
   
3.) นักศึกษา (หมวด BC)  
BC-01 รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 2 3 4 ปีการศึกษา 2563 17 มิ.ย. 63
BC-02 รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2561-2562 2 ก.ค. 62
BC-03 รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2561-2562 15 ส.ค. 62
BC-04 สรุปยอดนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 31 ก.ค.62
BC-05 รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติ รุ่น 46-47-48 ปีการศึกษา 2561 17 ก.ค. 61
BC-06 การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา 30 ก.ค. 62
BC-09 ใบลานักศึกษาพยาบาลศาสตร์และประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(ปี 2562) 11 เม.ย. 62
BC-10 ใบขออนุญาตปฏิบัติงานชดใช้ 25 ม.ค. 60
BC-11 รายชื่อ ตัดเกรด ทฤษฏี ชั้นปีที่ 1 - 4  และ PN รุ่น 2 ปีการศึกษา 2561 8 ต.ค. 61
BC-12 รูปหน้าตรง นศ. (แยกตามรุ่น) 31 ต.ค. 61
BC-13 รายชื่อนักศึกษาและกลุ่มเรียนทดลอง/ปฏิบัติ ปีการศึกษา 2562-2563 22 มิ.ย.63
BC-14 ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน ปีการศึกษา 2562 24 เม.ย.63
BC-15 ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน ปีการศึกษา 2563  
BC-16 ใบขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน(ทุกชั้นปี) 14 พ.ย. 62
   
4.) ค่าใช้จ่าย (หมวด BD)  
BD-01 แบบขอรับค่าตอบแทน ประเภท เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) รวมทุกภาควิชา 3 ธ.ค. 61
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 19 พ.ย. 61
BD-02 แนวปฏิบัติ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2562 11 ก.ค. 62
BD-03 แบบขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (ประมาณการ) 11 ก.ค. 62
BD-04 ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปสอนภาคปฏิบัติ 11 ก.ค. 62
BD-05 ใบนำส่งการเบิกค่าใช้จ่าย การสอนภาคปฏิบัติ 11 ก.ค. 62
BD-06 ใบขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการสอนทฤษฎีPN 19 พ.ย. 61
BD-07 แบบฟอร์มการเบิกค่าสอนพิเศษสำหรับอาจารย์ 30 พ.ย. 60
BD-08 แบบตอบรับวิทยากร เชิญมาสอนนักศึกษา 26 เม.ย. 62
5.) แบบฟอร์มและแนวปฏิบัติ (หมวด BE)  
BE-01 แบบการจัดการเรียนการสอนใส่แฟ้มรายวิชา 2560 20 ก.พ. 61
BE-02 แบบฟอร์ม มคอ.3 ปีการศึกษา 2562 5 ก.ค. 62
BE-03 แบบฟอร์ม มคอ.4 ปีการศึกษา 2562 5 ก.ค. 62
BE-04 แบบฟอร์ม มคอ.5 ปีการศึกษา 2562 5 ก.ค. 62
BE-05 แบบฟอร์ม มคอ.6 ปีการศึกษา 2562 5 ก.ค. 62
BE-06 แนวปฏิบัติการเขียน มคอ.3 ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
BE-07 มคอ.3 ชุดสำหรับแจ้งนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
BE-08 แนวปฏิบัติการเขียน มคอ.4 ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
BE-09 แบบฟอร์มแผนการสอนทฤษฎี ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
BE-10 แนวปฏิบัตการเขียนแผนการสอน ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
BE-11 แบบฟอร์มแผนการสอนภาคปฏิบัติรายวัน ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
BE-12 แบบฟอร์มแผนการสอนในคลินิค ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
BE-13 แบบฟอร์มเชิญสอน 29 มิ.ย. 61
BE-14 แบบฟอร์มแผนการฝึก 9 ส.ค. 60
BE-15 แบบบันทึกการชี้แจงรายวิชา 9 ส.ค. 60
BE-16 ใบลงนามอาจารย์ผู้สอน 9 ส.ค. 60
BE-17 คู่มือฝึกภาคปฏิบัติ ปีการศึกษา 2561 17 ธ.ค. 61
BE-18 คู่มือการบูรณาการเรียนการสอนกับพันธกิจอื่น 7 ก.ค. 61
BE-19 แบบประเมินรายละเอียดของรายวิชา (วิพากษ์ มคอ.3 - 4) 1 เม.ย. 63
6.) งานวัดและประเมินผล (หมวด BF)  
BF-01 กำหนดการส่งผลการเรียน ปีการศึกษา 2562 6 ส.ค. 62
BF-02 แบบประเมินกลาง ณ วันที่ 25 ก.ค. 61  
BF-03 แบบประเมิน TQF (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
BF-04 เครื่องมือการวัดและประมวลผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ก.ค. 62
BF-05 แบบประเมินคุณภาพการสอน ภาคทฤษฎี  
BF-06 แบบประเมินคุณภาพการสอน ภาคปฏิบัติ  
BF-07 แบบฟอร์มวิพากษ์ข้อสอบ  
BF-08 รายงานการวิพากษ์ข้อสอบ  
BF-09 แบบสรุปผลการเรียนรายวิชา  
BF-10 บันทึกข้อความขอส่งผลการเรียนช้ากว่ากำหนด  
BF-11 บันทึกข้อความขอแก้ไขผลการเรียน  
BF-12 บันทึกรายงานผลการเรียนของนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์  
BF-13 บันทึกรายงานผลการติดตามการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์  
BF-14 บันทึกข้อความขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์  
BF-15 ใบขอเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ 24 ต.ค. 61
BF-16 บันทึกข้อความกรรมการไม่มาคุมสอบ (กรรมการ) 24 ต.ค. 61
BF-17 บันทึกข้อความรายงานกรรมการไม่มาคุมสอบ  (ฝ่ายวัดผล) 24 ต.ค. 61
BF-18 คู่มือการวัดและประเมินผล 1 ส.ค. 62
   
7.) คู่มือ  
BG-01 คู่มือการใช้งานระบบ Dashboard ส่วนของการลงข้อมูล มคอ. 1 พ.ค. 63
   
8.) กลุ่มงานวิทยบริการ  
BH-01 ความเร็วและราคาอินเตอร์เน็ต ทั้ง 2 วิทยาเขต ตามปีงบประมาณต่าง 27 ส.ค. 62
BH-02 แบบฟอร์มการใช้แห้องละยืมอุปกรณ์ ห้อง LAB-SIM 27 ส.ค. 62
BH-03 คู่มือการใช้งานห้องปฏิบัติการ 1 ก.พ. 62