ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

ไฟล์เอกสารหลักฐาน ระบบ CHW QA ทุกปีการศึกษา

 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

768531
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
106
670
1629
763239
12735
15685
768531

Your IP: 35.175.174.157
Server Time: 26/06/2019 08:13:01

กลุ่มงานวิชาการ

*หมายเหตุ เอกสารทั้งหมดเผยแพร่ภายในวิทยาลัยฯเท่านั้น จำเป็นต้องล็อกอินด้วยอีเมลล์วิทยาลัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06

หลักสูตรและแผนการจัดการศึกษา
เรื่อง
ลงวันที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
A01 ตำราหลักของแต่ละสาขา 14 เม.ย. 62
A02 คู่มือการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 8 ส.ค. 60
A03 ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยการจัดการศึกษาฯ พ.ศ.๒๕๖๐ 3 ส.ค. 60
A04 แนวปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 1 ส.ค.57
A05 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ.2552 (มคอ.1)  
A06 ดัชนีบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนของมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ก.ค.56
A07 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 (มคอ.1) 25 มี.ค.62
A08 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 1 ส.ค. 60
A09 คู่มือการบริหาร หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 2560 1 ส.ค. 60
A10 คู่มือการบริหาร หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 2561 1 ส.ค. 61
A11 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 21 พ.ค.55&l
A12 เล่มหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555(เล่มสีส้ม) 15 ก.ค.56
A13 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่วิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 6 ก.ค.56
A14 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่วิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 6 ก.ค.56
A15 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่วิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 6 ก.ค.56
A16 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 16 ต.ค.61
A17 มาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 16 ต.ค.61
   
การจัดการเรียนการสอน  
B01 แผนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (Master Plan 62) 4 เม.ย. 62
B02 แผนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561 29 มิ.ย. 61
B03 แผนการจัดการศึกษา ตลอดหลักสูตร (รุ่น 49-46) 20 ก.ย. 61
B04 รายวิชาที่เปิดสอนและผู้รับผิดชอบรายวิชา ปีการศึกษา 2561 6 ก.ค. 61
B05 ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 27 พ.ย. 61
B06 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  17 ก.ค. 61
B07 ร่างตารางสอบ ปีการศึกษา 2561 20 ก.ย.61
B08 ปฏิทินการศึกษา เทอม 1-2 ปีการศึกษา 2562 26 มี.ค. 62
B09 ปฏิทินปีการศึกษา 2561 11 พ.ค. 61
B10 แผนการใช้ห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 6 ก.ค. 61
B11 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 11 ต.ค. 60
B12 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 1 ส.ค. 59
B13 แผนการใช้ห้องเรียน ปีการศึกษา 2560 4 ก.ย. 60
B14 แผนการใช้ห้องเรียน ปีการศึกษา 2559 27 ก.ค. 59
B15 รายวิชาที่เปิดสอนและผู้รับผิดชอบรายวิชา ปีการศึกษา 2560 2 เม.ย. 61
B16 รายวิชาที่เปิดสอนและผู้รับผิดชอบรายวิชา ปีการศึกษา 2559 (แก้ไข) 3 ส.ค. 59
B17 ร่างตารางสอนตลอดปีการศึกษา 2560 28 ก.ค. 60
B18 ตารางสอน ชั้นปีที่ 2(รุ่น 48) เทอม 3 ปีการศึกษา 2561 18 เม.ย.62
B19 ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 17 ม.ค. 61
B20 ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560  30 ต.ค. 60
B21 ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 28 ก.ค. 60
B22 ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 11 พ.ย. 59
B23 ตารางสอนภาคเรียนที่  3  ปีการศึกษา 2559 27 มี.ค. 60
B24 ร่างตารางสอน ปีการศึกษา 2559 (แก้ไข) 25 ต.ค. 59
B25 ตารางคุมสอบปีการศึกษา 2559 7 ก.ย. 59
B26 (ร่าง)ตารางสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2561 27 เม.ย. 61
B27 แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2560  
B28 ตารางสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เทอม2 ปีการศึกษา 2560  
B29 ตารางสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เทอม 2 ปีการศึกษา 2561 23 ก.ค. 61
B30 ตารางสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 เทอม 1 ปีการศึกษา 2561 1 พ.ค. 62
B31 แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 2 ปีการศึกษา 2561 29 ต.ค. 61
   
นักศึกษา  
C01 รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 - 4  ปีการศึกษา 2561  
C02 รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (รุ่นที่ 2) ปีการศึกษา 2561  
C03 รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 3  13 พ.ค. 62
C04 สรุปยอดนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561  
C05 รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติ รุ่น 46 ปีการศึกษา 2561 17 ก.ค. 61
C06 รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติ รุ่น 47 ปีการศึกษา 2561 17 ก.ค. 61
C07 รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติ รุ่น 48 ปีการศึกษา 2561 17 ก.ค. 61
C08 แบบคำร้องทั่วไป 29 เม.ย. 62
C09 ใบลานักศึกษาพยาบาลศาสตร์และประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 11 เม.ย. 62
C10 ใบขออนุญาตปฏิบัติงานชดใช้ 25 ม.ค. 60
C11 แบบฟอร์มการชำระค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 - 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 4 ต.ค. 61
C12 รายชื่อ ตัดเกรด ทฤษฏี ชั้นปีที่ 1 - 4  และ PN รุ่น 2 ปีการศึกษา 2561 8 ต.ค. 61
C13 ใบแจ้งการชำระเงิน กรณีนักศึกษาขอผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 - 4  ปีการศึกษา 2561 18 ก.พ. 61
รูปหน้าตรง นศ. (แยกตามรุ่น) 31 ต.ค. 61
C14 แบบคำร้องขอลงทะเบียน ชั้นปีที่ 2 และ 3 เทอม 3 ปีการศึกษา 2562 29 เม.ย. 62
ค่าใช้จ่าย  
D01 แบบขอรับค่าตอบแทน ประเภท เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) รวมทุกภาควิชา 3 ธ.ค. 61
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 19 พ.ย. 61
E01 แนวปฏิบัติ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2560 19 พ.ย. 61
E02 แบบขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (ประมาณการ) 19 พ.ย. 61
E03 ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปสอนภาคปฏิบัติ 19 พ.ย. 61
E04 ใบนำส่งการเบิกค่าใช้จ่าย การสอนภาคปฏิบัติ 19 พ.ย. 61
E05 ใบขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการสอนทฤษฎีPN 19 พ.ย. 61
E06 แบบฟอร์มการเบิกค่าสอนพิเศษสำหรับอาจารย์ 30 พ.ย. 60
E07 แบบตอบรับวิทยากร เชิญมาสอนนักศึกษา 26 เม.ย. 62
แบบฟอร์มและแนวปฏิบัติ  
F01 แบบการจัดการเรียนการสอนใส่แฟ้มรายวิชา 2560 20 ก.พ. 61
F02 แบบฟอร์ม มคอ.3 ปีการศึกษา 2561 30 ต.ค. 61
F03 แบบฟอร์ม มคอ.4 ปีการศึกษา 2561 30 ต.ค. 61
F04 แบบฟอร์ม มคอ.5 ปีการศึกษา 2561 30 ต.ค. 61
F05 แบบฟอร์ม มคอ.6 ปีการศึกษา 2561 30 ต.ค. 61
F06 แนวปฏิบัติการเขียน มคอ.3 ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
F07 มคอ.3 ชุดสำหรับแจ้งนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
F08 แนวปฏิบัติการเขียน มคอ.4 ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
F09 แบบฟอร์มแผนการสอนทฤษฎี ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
F10 แนวปฏิบัตการเขียนแผนการสอน ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
F11 แบบฟอร์มแผนการสอนภาคปฏิบัติรายวัน ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
F12 แบบฟอร์มแผนการสอนในคลินิค ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
F13 แบบฟอร์มเชิญสอน 29 มิ.ย. 61
F14 แบบฟอร์มแผนการฝึก 9 ส.ค. 60
F15 แบบบันทึกการชี้แจงรายวิชา 9 ส.ค. 60
F16 ใบลงนามอาจารย์ผู้สอน 9 ส.ค. 60
F17 คู่มือฝึกภาคปฏิบัติ ปีการศึกษา 2561 17 ธ.ค. 61
F18 คู่มือการบูรณาการเรียนการสอนกับพันธกิจอื่น ปีการศึกษา 2561 7 ก.ค. 61
งานวัดและประเมินผล  
G01  กำหนดการส่งผลการเรียน ปีการศึกษา 2561  
G02 แบบประเมินกลาง ณ วันที่ 25 ก.ค. 61  
G03 แบบประเมิน TQF  
G04 แบบประเมินคุณภาพการสอน ภาคทฤษฎี     
G05 แบบประเมินคุณภาพการสอน ภาคปฏิบัติ   
G06 แบบฟอร์มวิพากษ์ข้อสอบ  
G07 รายงานการวิพากษ์ข้อสอบ  
G08 แบบสรุปผลการเรียนรายวิชา  
G09 บันทึกข้อความขอส่งผลการเรียนช้ากว่ากำหนด  
G10 บันทึกข้อความขอแก้ไขผลการเรียน  
G11 บันทึกรายงานผลการเรียนของนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์  
G12 บันทึกรายงานผลการติดตามการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์  
G13 บันทึกข้อความขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์  
G14 ใบขอเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ 24 ต.ค. 61
G15 บันทึกข้อความกรรมการไม่มาคุมสอบ (กรรมการ) 24 ต.ค. 61
G16 บันทึกข้อความรายงานกรรมการไม่มาคุมสอบ  (ฝ่ายวัดผล) 24 ต.ค. 61