ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

Search CINAHL at BCN Sawanpracharak.:

Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

541180
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
73
726
3343
536292
7775
13054
541180

Your IP: 54.80.87.250
Server Time: 21/04/2018 04:47:13

กลุ่มงานวิชาการ

*หมายเหตุ เอกสารทั้งหมดเผยแพร่ภายในวิทยาลัยฯเท่านั้น จำเป็นต้องล็อกอินด้วยอีเมลล์วิทยาลัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักสูตรและแผนการจัดการศึกษา
เรื่อง
ลงวันที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
คู่มือการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 8 ส.ค. 60
ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยการจัดการศึกษาฯ พ.ศ.๒๕๖๐ 3 ส.ค. 60
แนวปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 1 ส.ค.57
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ.2552 (มคอ.1)  
ดัชนีบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนของมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ก.ค.56
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ 23 พ.ค.54
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 1 ส.ค. 60
คู่มือการบริหาร หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 2560 1 ส.ค. 60
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 21 พ.ค.55
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555(มคอ.2) 21 พ.ค.55
เล่มหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555(เล่มสีส้ม) 15 ก.ค. 58
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่วิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 6 ก.ค.56
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่วิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 6 ก.ค.56
แบบประเมิน TQF ก.ย.57
   
การจัดการเรียนการสอน  
แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2560 7 ก.ย. 60
ตารางสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เทอม2 ปีการศึกษา 2560 7 ก.ย. 60
แผนการจัดการศึกษา ตลอดหลักสูตร (แก้ไข) 18 ก.ย. 60
แผนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560 14 ก.ค. 60
แผนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559 25 ต.ค. 59
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 11 ต.ค. 60
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 1 ส.ค. 59
แผนการใช้ห้องเรียน ปีการศึกษา 2560 4 ก.ย. 60
แผนการใช้ห้องเรียน ปีการศึกษา 2559 27 ก.ค. 59
รายวิชาที่เปิดสอนและผู้รับผิดชอบรายวิชา ปีการศึกษา 2560 2 เม.ย. 61
รายวิชาที่เปิดสอนและผู้รับผิดชอบรายวิชา ปีการศึกษา 2559 (แก้ไข) 3 ส.ค. 59
ร่างตารางสอนตลอดปีการศึกษา 2560 28 ก.ค. 60
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 17 ม.ค. 61
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560  30 ต.ค. 60
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (จำเป็นต้อง Download และเปิดด้วย Excel) 28 ก.ค. 60
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 11 พ.ย. 59
ตารางสอนภาคเรียนที่  3  ปีการศึกษา 2559 27 มี.ค. 60
ร่างตารางสอน ปีการศึกษา 2559 (แก้ไข) 25 ต.ค. 59
ตารางคุมสอบปีการศึกษา 2559 7 ก.ย. 59
นักศึกษา  
รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติ รุ่น 45 ปีการศึกษา 2560 4 ก.ค. 60
รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติ รุ่น 46 ปีการศึกษา 2560 18 ก.ย. 60
รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติ รุ่น 47 ปีการศึกษา 2560 2 ส.ค. 60
แบบคำร้องทั่วไป 26 ต.ค. 59
ใบลานักศึกษา 2 ส.ค. 60
ใบขออนุญาตปฏิบัติงานชดใช้ 25 ม.ค. 60
รายชื่อนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 2 3 4 ABC ปีการศึกษา 2560 (เทอม 2) 25 ม.ค. 61
รายชื่อนักศึกษาตามกลุ่มวิชาเลือกเสรี  ปี 1 เทอม 2 24 ม.ค. 61
รายชื่อนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2560 (เทอม1) 24 ส.ค. 60
คำร้องขอลงทะเบียนเรียน ปี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 20 ก.ค. 60
คำร้องขอลงทะเบียนเรียน ปี 2 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 20 ก.ค. 60
คำร้องขอลงทะเบียนเรียน ปี 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 20 ก.ค. 60
คำร้องขอลงทะเบียนเรียน ปี 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 20 ก.ค. 60
รายชื่อ นศ. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2560 22 มิ.ย. 60
สรุปจำนวนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   ปีการศึกษา 2560 24 ส.ค. 60
รายชื่อกลุ่มตัดเกรด  Lab และปฏิบัติ 2560 8 ส.ค. 60
รายชื่อตัดเกรด ชั้นปีที่ 1 เทอม 2 ปีการศึกษา 2560  13 ก.พ. 61
รายชื่อตัดเกรด ชั้นปีที่ 2 เทอม 2 ปีการศึกษา 2560  13 ก.พ. 61
รายชื่อตัดเกรด ชั้นปีที่ 3 เทอม 2 ปีการศึกษา 2560  13 ก.พ. 61
รายชื่อตัดเกรด ชั้นปีที่ 4 เทอม 2 ปีการศึกษา 2560  13 ก.พ. 61
รายชื่อตัดเกรด PN รุ่นที่ 1  29 พ.ย. 60
รายชื่อ นศ. ชั้น ปี 1-4 ปีการศึกษา 2559 (เทอม 2)  ล่าสุด 17 ม.ค. 60
รายชื่อ นศ. ชั้น ปี 1-4 ปีการศึกษา 2559 (เทอม 3)  ล่าสุด 19 มิ.ย. 60
รายชื่อ นศ. ชั้นปี 1-4 ปีการศึกษา 2559 (แยกตามห้อง) 24 พ.ย. 59
รายชื่อ นศ. รุ่นที่ 47 ปีการศึกษา 2559 31 ส.ค. 59
สรุปจำนวนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   ปีการศึกษา 2559 2 พ.ย. 59
รายชื่อนักศึกษา ตัดเกรด  (ทุกชั้นปี) ปีการศึกษา 2559 12 ก.ย. 59
รายชื่อตัดเกรดกลุ่มปฏิบัติ ปี 3 ปี 2559 25 ก.ค. 60
รูป นศ. ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 11 ก.ย. 60
รูป นศ. ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 11 ก.ย. 60
รูป นศ. ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 11 ก.ย. 60
รูป นศ. ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (Coming Soon..) - ก.ย. 60
ค่าใช้จ่าย  
ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 31 ต.ค. 60
แบบขอรับค่าตอบแทน ประเภท เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) รวมทุกภาควิชา 9 ส.ค. 60
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 22 ธ.ค. 60
แนวปฏิบัติ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2560 27 ธ.ค. 60
แบบขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (ประมาณการ) 27 ธ.ค. 60
ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปสอนภาคปฏิบัติ 27 ธ.ค. 60
ใบนำส่งการเบิกค่าใช้จ่าย การสอนภาคปฏิบัติ 24 ส.ค. 60
ใบขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการสอนทฤษฎีPN 24 ส.ค. 60
แบบฟอร์มการเบิกค่าสอนพิเศษสำหรับอาจารย์ 30 พ.ย. 60
แบบฟอร์มและแนวปฏิบัติ  
แบบการจัดการเรียนการสอนใส่แฟ้มรายวิชา 2560 20 ก.พ. 61
แบบฟอร์ม มคอ. 3 ปีการศึกษา 2560 19 ธ.ค. 60
แบบฟอร์ม มคอ. 4 ปีการศึกษา 2560 19 ธ.ค. 60
แบบฟอร์ม มคอ.5 ปีการศึกษา 2560 19 ธ.ค. 60
แบบฟอร์ม มคอ.6 ปีการศึกษา 2560 19 ธ.ค. 60
แนวปฏิบัติการเขียน มคอ.3 ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
มคอ.3 ชุดสำหรับแจ้งนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
แนวปฏิบัติการเขียน มคอ.4 ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
แบบฟอร์มแผนการสอนทฤษฎี ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
แนวปฏิบัตการเขียนแผนการสอน ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
แบบฟอร์มแผนการสอนภาคปฏิบัติรายวัน ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
แบบฟอร์มแผนการสอนในคลินิค ปีการศึกษา 2560 9 ส.ค. 60
แบบประเมินคุณภาพการสอน ภาคทฤษฎี  ปีการศึกษา 2560 11 ต.ค. 60
แบบประเมินคุณภาพการสอน ภาคปฏิบัติ ปีการศึกษา 2560 11 ต.ค. 60
แบบฟอร์มเชิญสอน 9 ส.ค. 60
แบบฟอร์มแผนการฝึก 9 ส.ค. 60
แบบบันทึกการชี้แจงรายวิชา 9 ส.ค. 60
ใบลงนามอาจารย์ผู้สอน 9 ส.ค. 60
งานวัดและประเมินผล  
กำหนดส่งเกรดนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 21 ส.ค. 60
แบบสรุปผลการเรียนรายวิชา 25 พ.ค. 55
แบบรายงานผลการติดตามการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ 25 พ.ค. 55
แบบรายงานผลการเรียนของนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 25 พ.ค. 55
แบบการแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์  25 พ.ค. 55
แบบขอเปลี่ยนแปลงรายงานผลการเรียน 25 พ.ค. 55
แบบส่งผลการเรียนช้ากว่ากำหนด 7 พ.ย. 60
แบบฟอร์มวิพากษ์ข้อสอบ 1 ก.ย. 59
รายงานการวิพากษ์ข้อสอบ ก.ย.59
ใบปะหน้าชุดข้อสอบ พ.ค.52