ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

Search CINAHL at BCN Sawanpracharak.:

Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

599641
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
194
597
2372
592789
9230
17512
599641

Your IP: 54.198.126.110
Server Time: 16/08/2018 11:30:46

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
- เอกสารประชุมปฏิบัติการการเขียนโครงการแบบมุ่งเน้นผลงาน (1 ก.พ.60)

 

1.) งานยุทธศาสตร์ และแผนงาน
เรื่อง
ฝากเอกสารวันที่
1.1 ตารางความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (24 พ.ย.60) 22 ธ.ค. 60
1.2 ตารางความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560-2564 10 เม.ย. 60
1.3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 9 พ.ค. 60
1.4 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 22 ธ.ค. 60
1.5 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 1 ก.พ. 60
1.6 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2559 ต.ค. 58
2.) งานประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 30 ต.ค. 60
2.2 SAR ระดับ สถาบัน ปีการศึกษา 2559 27 ต.ค. 60
2.3 ประกาศ เรื่องการกำหนดค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบและผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด ฯ ปีการศึกษา 2560 ปีงบประมาณ 2561  
4.) งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
4.1 แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2561 9 ก.พ. 61
5.) แบบฟอร์ม
5.1 รายการเอกสารที่ใช้ส่งขออนุมัติโครงการ 22 ธ.ค. 60
5.2 แบบฟอร์มการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (2560) 31 ก.ค. 60
5.3 เอกสารประกอบการจัดทำคู่มือการปปฏิบัติงาน (Work manual ) 8 พ.ย. 59
5.4 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 1 พ.ย. 59
5.5 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการงานประจำ ปีงบประมาณ 2560 4 พ.ย. 59
5.6 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 26 ต.ค. 59
5.7 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 22 ธ.ค. 60
5.8 ตัวอย่างการเขียนโครงการ 3 พ.ย. 60
5.9 แบบฟอร์มการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุในโครงการ 5 ก.พ 59
5.10 แบบฟอร์มคู่มือปฏิบัติการตามเกณฑ์ PMQA  ส.ค.53
5.11 บันทึกข้อความขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ 26 ม.ค. 61
5.12 รายงานการขอปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 9 ก.พ. 61
5.13 แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง 2 เม.ย. 61
5.14 แบบรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง 2 เม.ย. 61
5.15 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (งานพัสดุ) 7 ส.ค. 61
6.) คู่มือและระบบ
6.1 ระบบการจัดทำแผนงานโครงการ 22 ธ.ค. 60
6.2 คู่มือการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลของสภาการพยาบาล 19 ก.พ. 60
6.3 เกณฑ์สภาปรับปรุงปี พ.ศ. 2558 8 มี.ค. 60

6.4 คู่มือบริหารความเสี่ยง ปี 2561

2 เม.ย. 61

6.5 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนงานโครงการ 28 มิ.ย. 59
6.6 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราขการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 2 พ.ค. 59
6.7 คู่มือ สกอ. 2557 27 เม.ย. 58
6.8 ระบบและกลไกงานด้านต่างๆ 3 มิ.ย. 59
      6.8.1 ระบบและกลไกการรับเรื่องอุทธรณ์ร้องเรียน 3 มิ.ย. 59
      6.8.2 ระบบและกลไกงานบริการวิชาการ 3 มิ.ย. 59
      6.8.3 ระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษา 3 มิ.ย. 59
      6.8.4 ระบบและกลไกงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 12 มิ.ย. 60
6.9 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) 16 ก.ย. 59
6.10 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  
6.11 คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (ฉบับเดือนเมษายน 2561) 17 พ.ค. 61
7.) การจัดการความรู้ของกลุ่มงานยุทธศาสจร์และประกันคุณภาพการศึกษา
7.1 KM การจัดการความรู้  
7.2 แนวทางปฏิบัติ KM ยุทธศาสตร์ ปี 61  
เอกสารกลุ่มงานยุทธศาสตร์ปีที่ผ่านมา
   
8.) งานวิทยบริการ
8.1 แบบฟอร์มการขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ พ.ค. 2559
8.2 จุดเชื่อมต่อสัญญาณไวเลส (Wireless LAN) ภายใน วพบ.สปร.นว. เม.ย. 2559
8.3 ความเร็ว+ราคา อินเทอร์เน็ต วิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ 2559 30 ก.ย. 2559
8.4 สรุปข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ ปีการศึกษา 2559 12 มิ.ย. 2560
8.5 จำนวนกล้องวงจรปิด และตำแหน่งที่ติดตั้งทั้งหมด ภายใน วพบ.สปร.นว. 10 ก.ค. 2557