ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

ไฟล์เอกสารหลักฐาน ระบบ CHW QA ทุกปีการศึกษา

 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

768565
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
140
670
1663
763239
12769
15685
768565

Your IP: 35.175.174.157
Server Time: 26/06/2019 08:17:10

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
- เอกสารประชุมปฏิบัติการการเขียนโครงการแบบมุ่งเน้นผลงาน (1 ก.พ.60)
 
รายชื่อโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ปีงบประมาณ 2562 (แบ่งตามกลุ่มงาน)

 

1.) งานยุทธศาสตร์ และแผนงาน
เรื่อง
ฝากเอกสารวันที่
1.1 ผลการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2561 12 ก.ย. 61
1.2 ตารางความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 1 ต.ค. 61
1.3 ตารางความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560-2564 10 เม.ย. 60
1.4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ (พ.ศ. 2560 - 2564) 9 พ.ค. 60
1.5 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 1 ต.ค. 61
1.6 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 22 ธ.ค. 60
1.7 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนงานโครงการ 28 มิ.ย. 59
1.8 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราขการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 2 พ.ค. 59
2.) งานประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 25 ก.ย. 61
2.2 SAR ระดับ สถาบัน ปีการศึกษา 2560 8 ต.ค. 61
2.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 (ระดับสถาบัน) 8 ต.ค. 61
2.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 (ระดับหลักสูตร) 8 ต.ค. 61
2.5 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2561(ระดับสถาบัน) 5 ต.ค. 61
2.6 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2561(ระดับหลักสูตร) 5 ต.ค. 61
2.7 รายงานการติดตาม Improvemantplan ปีการศึกษา 2560 12 ส.ค. 61
2.8 SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 30 ต.ค. 60
2.9 SAR ระดับ สถาบัน ปีการศึกษา 2559 27 ต.ค. 60
2.10 คำสั่งการกำหนดค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบและผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด การประเมินผลการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ตัวชี้วัดตามแผนและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 28 พ.ย. 61
2.11 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 4 ธ.ค. 61
2.12 เกณฑ์สภาปรับปรุงปี พ.ศ. 2558 8 มี.ค. 60
2.13 คู่มือ สกอ. 2557 27 เม.ย. 58
2.14 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) 16 ก.ย. 59
2.15 คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (ฉบับเดือนเมษายน 2561) 17 พ.ค. 61
2.16 ใบแทรกตัวบ่งชี้สภาที่แก้ไขเพิ่มเติม 30 ม.ค. 62
2.17 improvement plan ประจำปีการศึกษา 2561 30 ม.ค. 62
4.) งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
4.1 แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2561 9 ก.พ. 61
4.2 คู่มือบริหารความเสี่ยง ปี 2561 2 เม.ย. 61
4.3 แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2562 4 ธ.ค. 61
5.) แบบฟอร์ม
5.1 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการงานประจำ ปีงบประมาณ 2562 1 ต.ค. 61
5.2 รายการเอกสารที่ใช้ส่งขออนุมัติโครงการ 1 ต.ค. 61
5.3 แบบฟอร์มการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุในโครงการ 1 ต.ค. 61
5.4 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 1 ต.ค. 61
5.5 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 1 ต.ค. 61
5.6 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ 1 ต.ค. 61
5.7 บันทึกข้อความขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ 1 ต.ค. 61
5.8 รายงานการขอปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 1 ต.ค. 61
5.9 แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง 1 ต.ค. 61
5.10 แบบรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง 1 ต.ค. 61
5.11 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (งานพัสดุ) 1 ต.ค. 61
5.12 แบบฟอร์มการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (2560) 1 ต.ค. 61
5.13 เอกสารประกอบการจัดทำคู่มือการปปฏิบัติงาน (Work manual ) 1 ต.ค. 61
5.14  แบบฟอร์มคู่มือปฏิบัติการตามเกณฑ์ PMQA  1 ต.ค.61
6.) ระบบและกลไก
 6.1 ระบบและกลไกการรับเรื่องอุทธรณ์ร้องเรียน 3 มิ.ย. 59
 6.2 ระบบและกลไกงานบริการวิชาการ 3 มิ.ย. 59
 6.3 ระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษา 3 มิ.ย. 59
 6.4 ระบบและกลไกงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 12 มิ.ย. 60
 6.5 ระบบการจัดทำแผนงานโครงการ 22 ธ.ค. 60
 6.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร