ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

634336
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
516
575
2595
628829
8097
12882
634336

Your IP: 54.92.160.119
Server Time: 18/10/2018 22:05:15

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
- เอกสารประชุมปฏิบัติการการเขียนโครงการแบบมุ่งเน้นผลงาน (1 ก.พ.60)

 

1.) งานยุทธศาสตร์ และแผนงาน
เรื่อง
ฝากเอกสารวันที่
1.1 ผลการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2561 12 ก.ย. 61
1.2 ตารางความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (24 พ.ย.60) 22 ธ.ค. 60
1.3 ตารางความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560-2564 10 เม.ย. 60
1.4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ (พ.ศ. 2560 - 2564) 9 พ.ค. 60
1.5 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 25 ก.ย. 61
1.6 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 22 ธ.ค. 60
1.7 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 1 ก.พ. 60
1.8 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2559 ต.ค. 58
2.) งานประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 25 ก.ย. 61
2.2 SAR ระดับ สถาบัน ปีการศึกษา 2560(หลังการประเมิน) 8 ต.ค. 61
2.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา วพบ.สปร.นว. ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560 8 ต.ค. 61
2.4 รายงานการติดตาม Improvemantplan ปีการศึกษา 2560 12 ก.ย. 61
2.5 SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 30 ต.ค. 60
2.6 SAR ระดับ สถาบัน ปีการศึกษา 2559 27 ต.ค. 60
2.7 ประกาศ เรื่องการกำหนดค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบและผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด ฯ ปีการศึกษา 2560 ปีงบประมาณ 2561  
2.8 รายงานผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 (ระดับหลักสูตร) 18 ต.ค. 61
4.) งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
4.1 แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2561 9 ก.พ. 61
5.) แบบฟอร์ม
5.1 รายการเอกสารที่ใช้ส่งขออนุมัติโครงการ 22 ธ.ค. 60
5.2 แบบฟอร์มการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (2560) 31 ก.ค. 60
5.3 เอกสารประกอบการจัดทำคู่มือการปปฏิบัติงาน (Work manual ) 8 พ.ย. 59
5.4 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการงานประจำ ปีงบประมาณ 2562 21 ส.ค. 61
5.5 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 26 ต.ค. 59
5.6 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 21 ส.ค. 61
5.7 ตัวอย่างการเขียนโครงการ 3 พ.ย. 60
5.8 แบบฟอร์มการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุในโครงการ 5 ก.พ 59
5.9 แบบฟอร์มคู่มือปฏิบัติการตามเกณฑ์ PMQA  ส.ค.53
5.10 บันทึกข้อความขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ 26 ม.ค. 61
5.11 รายงานการขอปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 (12 ต.ค. 61) 12 ต.ค.61
5.12 รายงานการขอปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 9 ก.พ. 61
5.13 แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง 2 เม.ย. 61
5.14 แบบรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง 2 เม.ย. 61
5.15 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (งานพัสดุ) 7 ส.ค. 61
6.) คู่มือและระบบ
6.1 คู่มือการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลของสภาการพยาบาล 19 ก.พ. 60
6.2 เกณฑ์สภาปรับปรุงปี พ.ศ. 2558 8 มี.ค. 60

6.3 คู่มือบริหารความเสี่ยง ปี 2561

2 เม.ย. 61

6.4 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนงานโครงการ 28 มิ.ย. 59
6.5 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราขการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 2 พ.ค. 59
6.6 คู่มือ สกอ. 2557 27 เม.ย. 58
6.7 ระบบและกลไกงานด้านต่างๆ 3 มิ.ย. 59
      6.7.1 ระบบและกลไกการรับเรื่องอุทธรณ์ร้องเรียน 3 มิ.ย. 59
      6.7.2 ระบบและกลไกงานบริการวิชาการ 3 มิ.ย. 59
      6.7.3 ระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษา 3 มิ.ย. 59
      6.7.4 ระบบและกลไกงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 12 มิ.ย. 60
      6.7.5 ระบบการจัดทำแผนงานโครงการ 22 ธ.ค. 60
      6.7.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  
6.8 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) 16 ก.ย. 59
6.9 คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (ฉบับเดือนเมษายน 2561) 17 พ.ค. 61
7.) การจัดการความรู้ของกลุ่มงานยุทธศาสจร์และประกันคุณภาพการศึกษา
7.1 KM การจัดการความรู้  
7.2 แนวทางปฏิบัติ KM ยุทธศาสตร์ ปี 61  
เอกสารกลุ่มงานยุทธศาสตร์ปีที่ผ่านมา
   
8.) งานวิทยบริการ
 เว็บไซต์งานวิทยบริการ คลิก