ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

EPlogo

Search CINAHL at BCN Sawanpracharak.:

Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

485370
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
627
1021
4072
478119
8031
13368
485370

Your IP: 54.226.34.209
Server Time: 15/12/2017 21:00:10

กลุ่มงานอำนวยการ

 

 

งานบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มเอกสาร
ฝากเอกสารวันที่
- แบบฟอร์มบันทึกข้อความภายใน 4 ก.ย. 60
แบบฟอร์มรายงานการพัฒนาตนเอง 4 ก.ย. 60
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
4 ก.ย. 60
แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล
4 ก.ย. 60
แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  
แบบฟอร์มบันทึกข้อความสรุปรายงานการประชุม 4 ก.ย. 60
- แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
4 ก.ย. 60
- แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร 4 ก.ย. 60
- แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 4 ก.ย. 60
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม 4 ก.ย. 60
แบบฟอร์มบันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง 4 ก.ย. 60
บันทึกขออนุมัติซ่อม 4 ก.ย. 60
แบบฟอร์มบันทึก จ้างรถ 4 ก.ย. 60
แบบฟอร์มบันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง 4 ก.ย. 60
- แบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 26 ก.ย. 60
แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนการสอน 24 พ.ย. 60
   
ตัวอย่างเอกสาร  
ตัวอย่างบันทึกข้อความอนุมัติเบิกเงินโครงการฯ
4 ก.ย. 60
ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากร
4 ก.ย. 60
ตัวอย่างใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร
4 ก.ย. 60
ตัวอย่างใบเซ็นชื่อผู้เข้าประชุม
4 ก.ย. 60
ชุดจัดซื้อจัดจ้างร้านค้า 4 ก.ย. 60
แนวปฏิบัติการขอใช้รถยนต์ราชการ
4 ก.ย. 60
การขอใช้รถราชการ  
- ระเบียบขั้นตอนในการขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดจากหน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 26 ก.ย. 60
กลุ่มงานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
เรื่อง
ฝากเอกสารวันที่
- แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 7 ก.ย. 59
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนงานโครงการ 28 มิ.ย. 59
แผนปฏิบัติการ ปีงบ 2559 21 ม.ค. 59
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2558 10 พ.ค. 59
ตัวอย่างการเขียนโครงการ 18 พ.ย. 58
ใบขออนุมัติจัดซื้อวัสดุในโครงการ 5 ก.พ 59
แบบฟอร์มคู่มือปฏิบัติการตามเกณฑ์ PMQA 
ส.ค.53
รายงานการขอปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
5 ก.พ.59
แผนพัฒนาคุณภาพ Improvement plan ประจำปีการศึกษา 2558 1 ก.พ. 59
คู่มือ สกอ. 2557 27 เม.ย. 58
SAR เพื่อรับประเมินสภาการพยาบาล ปีการศึกษา 2557 3 ก.พ. 58
งานบริหารความเสี่ยง 5 ก.พ. 59
การกำหนดค่าเป้าหมาย ผู้กำกับดูแล ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงานผลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ก.พ. 59
คู่มือการปะเมินผลการปฏิบัติราขการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 2 พ.ค. 59
แผนบริหารความเสี่ยง รวม ปีงบประมาณ 2559 2 พ.ค. 59
- แผนบริหารความเสี่ยง สูง ปีงบประมาณ 2559 2 พ.ค. 59
- ระบบและกลไกงานด้านต่างๆ  
      - ระบบและกลไกการรับเรื่องอุทธรณ์ร้องเรียน 3 มิ.ย. 59
      - ระบบและกลไกงานบริการวิชาการ 3 มิ.ย. 59
      - ระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษา 3 มิ.ย. 59
      - ระบบและกลไกงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 3 มิ.ย. 59
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) -