ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

ไฟล์เอกสารหลักฐาน ระบบ CHW QA ทุกปีการศึกษา

 
 

Visitors (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 57)

1062440
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
44
192
661
1059254
6920
8293
1062440

Your IP: 18.204.42.98
Server Time: 27/01/2021 04:39:57

กลุ่มอำนวยการและยุทธศาสตร์

 

 

งานบริหารทั่วไป
1.) แบบฟอร์มเอกสาร (หมวด AA)
ฝากเอกสารวันที่
AA-01 แบบฟอร์มรายชื่ออาจารย์-เจ้าหน้าที่ 30 พ.ย. 61
AA-02 แบบฟอร์มบันทึกข้อความภายใน 29 พ.ย. 62
AA-03 แบบฟอร์มรายงานการพัฒนาตนเอง 4 ก.ย. 60
AA-04 แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
8 มิ.ย. 61
AA-05 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล
4 ก.ย. 60
AA-06 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  
AA-07 แบบฟอร์มบันทึกข้อความสรุปรายงานการประชุม 4 ก.ย. 60
AA-08 แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
4 ก.ย. 60
AA-09 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร 4 ก.ย. 60
AA-10 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 4 ก.ย. 60
AA-11 แบบฟอร์มบันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง 4 ก.ย. 60
AA-12 แบบฟอร์มบันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง 4 ก.ย. 60
AA-13 แบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 26 ก.ย. 60
AA-14 แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนการสอน 24 พ.ย. 60
AA-15 แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์  8 พ.ค. 61
AA-16 บันทึกข้อความขอเสนอความต้องการ จัดซื้อ / จัดหา / จัดจ้างพัสดุ 14 ส.ค. 61
AA-17 แบบฟอร์มตัวอย่างปะหน้าโครงการ 14 ส.ค. 61
AA-18 แบบบันทึกข้อความ ขออนุมัติจ้างเหมารถ 14 ส.ค. 61
AA-19 เอกสารชุดร้านค้า แบบใบสำคัญรับเงิน, ใบส่งมอบงาน ,ใบสั่งซื้อ/จ้าง ,ใบเสนอราคา 14 ส.ค. 61
AA-20 ใบเบิกวัสดุ 14 ส.ค. 61
AA-21 บันทึกข้อความ ขออนุมัติซ่อม 14 ส.ค. 61
AA-22 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง / เวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา 9 ส.ค. 62
2.) ตัวอย่างเอกสาร (หมวด AB)
AB-01 ตัวอย่างบันทึกข้อความอนุมัติเบิกเงินโครงการฯ
4 ก.ย. 60
AB-02 ตัวอย่างหนังสือตอบรับการเป็นวิทยากร
4 ก.ย. 60
AB-03 ตัวอย่างใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร
4 ก.ย. 60
AB-04 ตัวอย่างใบเซ็นชื่อผู้เข้าประชุม
4 ก.ย. 60
AB-05 ชุดจัดซื้อจัดจ้างร้านค้า 4 ก.ย. 60
AB-06 แนวปฏิบัติการขอใช้รถยนต์ราชการ
4 ก.ย. 60
AB-07 การขอใช้รถราชการ  

AB-08 ระเบียบขั้นตอนในการขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดจากหน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

26 ก.ย. 60

AB-09 -แนวปฏิบัติการเบิกเงินค่าใช้จ่ายการเรียนการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตร

            บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 (RP 1-1-4)

            -ตรวจสอบเงินภาคปฏิบัติ

AB-10 แนวปฏิบัติการจ้างเหมารถเดินทางนักศึกษาในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม

30 ต.ค. 62

 

 

21 ม.ค. 63

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา (หมวด PR)
PR-01 เอกสารประชุมปฏิบัติการการเขียนโครงการแบบมุ่งเน้นผลงาน (1 ก.พ.60)
PR-02 รายชื่อโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ปีงบประมาณ 2562 (แบ่งตามกลุ่มงาน)
 

 

1.) งานยุทธศาสตร์ และแผนงาน (หมวด AC )
เรื่อง
ฝากเอกสารวันที่
AC-01 ผลการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2561 12 ก.ย. 61
AC-02 ตารางความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 1 ต.ค. 61
AC-03 ตารางความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560-2564 10 เม.ย. 60
AC-04 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ (พ.ศ. 2560 - 2564) 9 พ.ค. 60
AC-05 แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2562) 1 ต.ค. 62
AC-06 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 1 ต.ค. 62
AC-07 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 1 ต.ค. 61
AC-08 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 22 ธ.ค. 60
AC-09 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนงานโครงการ 28 มิ.ย. 59
AC-10 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราขการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 2 พ.ค. 59
AC-11  แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 (ปรับแผนครึ่งปี)
22 เม.ย. 63
2.) งานประกันคุณภาพการศึกษา (หมวด AD)
AD-01 SAR ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561

25 มิ.ย.63

AD-02 SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 25 มิ.ย.63
AD-03 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน 25 มิ.ย.63
AD-04 รายงานผลการประเมินคุรภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร
25 มิ.ย.63
AD-05 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 25 มิ.ย.63
AD-06 SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 25 ก.ย. 61
AD-07 SAR ระดับ สถาบัน ปีการศึกษา 2560 8 ต.ค. 61
AD-08 รายงานผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 (ระดับสถาบัน) 8 ต.ค. 61
AD-09 รายงานผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 (ระดับหลักสูตร) 8 ต.ค. 61
AD-10 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2561(ระดับสถาบัน) 5 ต.ค. 61
AD-11 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2561(ระดับหลักสูตร) 5 ต.ค. 61
AD-12 รายงานการติดตาม Improvemantplan ปีการศึกษา 2560 12 ส.ค. 61
AD-13 SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 30 ต.ค. 60
AD-14 SAR ระดับ สถาบัน ปีการศึกษา 2559 27 ต.ค. 60
AD-15 คำสั่งการกำหนดค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบและผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด การประเมินผลการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ตัวชี้วัดตามแผนและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 28 พ.ย. 61
AD-16 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 4 ธ.ค. 61
AD-17 กณฑ์สภาปรับปรุงปี พ.ศ. 2558 8 มี.ค. 60
AD-18 คู่มือ สกอ. 2557 27 เม.ย. 58
AD-19 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) 16 ก.ย. 59
AD-20 คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (ฉบับเดือนเมษายน 2561) 17 พ.ค. 61
AD-21 ใบแทรกตัวบ่งชี้สภาที่แก้ไขเพิ่มเติม 30 ม.ค. 62
AD-22 improvement plan ประจำปีการศึกษา 2561 30 ม.ค. 62
AD-23 คำสั่งการกำหนดค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบและผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 10 เม.ย. 63
4.) งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (หมวด AE)
AE-01 แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2563 20 พ.ย. 62
AE-02 แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2562 4 ธ.ค. 61
AE-03 คู่มือบริหารความเสี่ยง ปี 2562 11 ก.ค. 62
AE-04 แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2561 9 ก.พ. 61
AE-06 คู่มือบริหารความเสี่ยง ปี 2561 2 เม.ย. 61
   
5.) แบบฟอร์ม (หมวด AF)
AF-01 รายการเอกสารที่ใช้ส่งขออนุมัติโครงการ 1 ต.ค. 61
AF-02 แบบฟอร์มการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุในโครงการ 1 ต.ค. 61
AF-03 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 1 ต.ค. 62
AF-04 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 1 ต.ค. 62
AF-05 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ 1 ต.ค. 61
AF-06 บันทึกข้อความขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ 1 ต.ค. 61
AF-07 รายงานการขอปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 1 ต.ค. 61
AF-08 แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง 1 ต.ค. 61
AF-09 แบบรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง 21 ก.พ. 63
AF-10 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (งานพัสดุ) 1 ต.ค. 61
AF-11 แบบฟอร์มการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (2560) 1 ต.ค. 61
AF-12 เอกสารประกอบการจัดทำคู่มือการปปฏิบัติงาน (Work manual ) 1 ต.ค. 61
AF-13  แบบฟอร์มคู่มือปฏิบัติการตามเกณฑ์ PMQA  1 ต.ค.61
AF-14 แบบฟอร์ม ปค.5 ติดตาม ปค.5 11 ก.ค. 62
AF-15 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 11 ก.ค. 62
AF-16 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 11 ก.ค. 62
6.) ระบบและกลไก (หมวด AG)
 AG-01 ระบบและกลไกการรับเรื่องอุทธรณ์ร้องเรียน 3 มิ.ย. 59
 AG-02 ระบบและกลไกงานบริการวิชาการ 3 มิ.ย. 59
 AG-03 ระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษา 3 มิ.ย. 59
 AG-04 ระบบและกลไกงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 12 มิ.ย. 60
AG-05 ระบบการจัดทำแผนงานโครงการ 22 ธ.ค. 60
AG-06 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร