ชื่อโครงการงานวิจัย: Life-long battle: Perceptions of Type 2 diabetes in Thailand

ประเภทโครงการงานวิจัย: บทความวิชาการ

ชื่อผู้วิจัย: ดร.นิธิมา สุภารี

ผู้วิจัยร่วม:

การเผยแพร่/แหล่งเผยแพร่: Chronic Illness

ปีงบประมาณที่สำเร็จ: 2557

วัน เดือน ปี ที่เริ่มทำ: 19

วัน เดือน ปี ที่สำเร็จ: 13

เอกสารประกอบ: -

บทคัดย่อ:

Abstract
Background: The number of people in Thailand who have Type 2 diabetes has increased
dramatically making it one of the country’s major health problems. The rising prevalence of
diabetes in Thailand is associated with dietary changes, reduced physical activity and health
education. Although there is much research about health education programmes, the most
effective methods for promoting sustainability and adherence to self-management among diabetics
remains unclear.
Objectives: To examine the perceptions of participants in Thailand regarding Type 2 diabetes and
to utilize the findings to formulate a model for patient education.
Methods: A grounded theory approach was selected and semi-structured face to face interviews
and focus group were used to gather data from 33 adults with Type 2 diabetes.
Results: Five explanatory categories emerged from the data: causing lifelong stress and worry,
finding their own ways, after a while, still cannot and wanting a normal life.
Conclusion: A new approach to patient education about Type 2 diabetes in Thailand is needed to
give patients a better understanding, provide recommendations that they can apply to their daily
lives, and include information about alternative medication. The Buddhist way of thinking and
effective strategies enhancing self-efficacy should be applied to patient education to promote
sustainability and adherence to self-management.

Statistics
Today
4
Yesterday
6
This Month
152
Last Month
233
This Year
1,019
Last Year
2,709