ชื่อโครงการงานวิจัย: ความสนใจต่อความปวด

ประเภทโครงการงานวิจัย: บทความวิชาการ

ชื่อผู้วิจัย: ดร.ศรีสุดา งามขำ

ผู้วิจัยร่วม: ยศพล เหลืองโสมนภา

การเผยแพร่/แหล่งเผยแพร่: วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ปีงบประมาณที่สำเร็จ: 2556

วัน เดือน ปี ที่เริ่มทำ: 2551

วัน เดือน ปี ที่สำเร็จ: 2554

เอกสารประกอบ: -

บทคัดย่อ:

Statistics
Today
12
Yesterday
10
This Month
120
Last Month
258
This Year
120
Last Year
2,709