ชื่อโครงการงานวิจัย: ผลของโปรแกรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานโดยใช้บุคคลต้นแบบต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

ประเภทโครงการงานวิจัย: โครงการวิจัย

ชื่อผู้วิจัย: ศรีสุดา เอกลัคนารัตน์

ผู้วิจัยร่วม: นางสุภา ยิ่งยงเมธี* นางกอบกุล นิยติวัฒน์ชาญชัย** และคณะ

การเผยแพร่/แหล่งเผยแพร่:

ปีงบประมาณที่สำเร็จ: 2555

วัน เดือน ปี ที่เริ่มทำ: 0

วัน เดือน ปี ที่สำเร็จ: 0

เอกสารประกอบ: -

บทคัดย่อ:

          Foot ulcerations is the most common cause of hospital admissions for Diabetics. That is expensive to treat and may lead to amputation and disability, which need for chronic institutionalized care.Therefore, the objective of this quasi-experimental research was to study effects of personal model of diabetes on self-care behavior to prevent foot ulcer of diabetes patients. The participants were 30 diabetes patients of Koh Hong DistrictHealth Promotion Hospital. Purposive sampling technique was applied to select the participants. The sampling frame was matched and randomed put into experimental and control groups. The experimental group was participated in health education program which was developed by the researchers, and included a diabetes patient who had experience of foot ulcer and operation, who joined the program as a personal model, while the control group was participated in health education program only. Data were collected one month before and after the experiment. The self-care behavior to prevent foot ulcer questionnaire which was approved by 3 validators and Conbach’s alpha coefficient reliability of 0.72, was used to collect data. Three months after the experiment, foot ulcer of the participants was followed. Descriptive statistics, paired t-test and independent t-test were used to analyze data.  The results of the study showed that:

1.             There was no significant difference of the pre-test score of self-care to prevent foot ulcer among the experimental and control groups (tdf=28=0.078, p>.05).

2.             There was no significant difference of the post-test score of self-care to prevent foot ulcer among the experimental and control groups. However, the experimental group trended to have a higher score(tdf=28=1.547, p>.05).

3.             The post-test score related to self-care to prevent foot ulcer among the participants was higher than pre-test score both in experimental and control groups ), respectively. (tdf=14=-7.257, p<.001 andtdf=14= -3.634, p<.001).

4.             Three months after the experiment, there was no evidence of foot ulcer among the participants both in experimental and control groups.

The results of the study supported the hypothesis that participations who participated  the program would have a significantly higher on post-test scores,and also suggested guidelines to public health personnel in order to apply the Personal Model of Diabetes Program on self-care behavior to prevent foot ulcer of diabetes patients.   

Key words: Personal Model of Diabetes Program,Self-care Behavior,Diabetes, Foot Ulcer


ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.bcnsprnw.ac.th/excellent/uploads/2014010910432702.pptx

Statistics
Today
3
Yesterday
7
This Month
200
Last Month
224
This Year
1,291
Last Year
2,709