• กิจกรรมสอนสมาธิบำบัด SKT แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กิจกรรมสอนสมาธิบำบัด SKT แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
  • กิจกรรมให้ความรู้สมาธิบำบัดแบบ SKT ที่รพ.สต.บ้านเกาะหงส์ กิจกรรมให้ความรู้สมาธิบำบัดแบบ SKT ที่รพ.สต.บ้านเกาะหงส์
  • ให้ความรู้การใช้สมาธิบำบัดโรคเรื้อรังกับ อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ให้ความรู้การใช้สมาธิบำบัดโรคเรื้อรังกับ อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุด

ความสนใจต่อความปวด

รายละเอียด >>


ผลของโปรแกรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานโดยใช้บุคคลต้นแบบต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

รายละเอียด >>


Life-long battle: Perceptions of Type 2 diabetes in Thailand

รายละเอียด >>


ระเบียบ ข้อบังคับสมาคมฯ ดาวน์โหลดใบสมัคร สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ติดต่อสมาคมฯ

ข่าวสารจากวิทยาลัยอื่น

งานวิจัยจากวิทยาลัยอื่น

ผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์ จากวิทยาลัยอื่น

Statistics
Today
21
Yesterday
9
This Month
64
Last Month
435
This Year
2,064
Last Year
2,897